Sự nghiệp của bạn gặp gỡ cản trở vì tiếng Anh siêng ngành xuất nhập khẩu chính là điểm yếu? chúng ta khó có thời cơ thăng tiến lên các vị trí cao với mức lương khủng chỉ vì chuyên môn tiếng Anh kém? Đừng lo lắng, hãy thu về ngay cho mình kho từ vựng với thuật ngữ giờ đồng hồ Anh siêng ngành xuất nhập khẩu cùng Topica dưới đây.

Bạn đang xem: Từ điển chuyên ngành xuất nhập khẩu

*

Hãy ghi chép và ứng dụng trong các bước để ghi nhớ từ vựng siêng ngành

D

Debit advice /ˈdɛbɪt ədˈvaɪs/(n): Giấy báo nợ
Declare /dɪˈkleə/(n): Khai báo hàng( nhằm đóng thuế)Debit /ˈdɛbɪt/(n): Món nợ, bên nợ
Demand loan /dɪˈmɑːnd ləʊn/(n): Khoản giải ngân cho vay không kỳ hạn
Debenture holder /dɪˈbɛnʧə ˈhəʊldə/(n): bạn giữ trái khoán
Delivery /dɪˈlɪvəri/(n): Sự tải hàng

Export /ˈɛkspɔːt / (n/v): Xuất khẩu
Entrusted export/import /ɪnˈtrʌstɪd ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/ (n): Xuất khẩu ủy thác( dịch vụ)Export/import process /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈprəʊsɛs/ (n): quy trình xuất nhập khẩu
Export/import procedures /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt prəˈsiːʤəz/ (n): thủ tục xuất nhập khẩu
Export/import policy /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈpɒlɪsi / (n): chính sách xuất/nhập khẩu
Export/import license /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈlaɪsəns/ (n): bản thảo xuất/nhập khẩu

F

Freight /freɪt/( n): hàng hóa chở bên trên tàu, cước phí
Fiduciary loan /fɪˈʤuːʃiəri ləʊn/( n): Khoản cho vay không đảm bảo
Freight khổng lồ collect/freɪt tuː kəˈlɛkt/( n): Cước phí tổn trả sau
Freight prepaid/freɪt ˌpriːˈpeɪd/( n): Cước giá thành trả trước
Freight payable at/freɪt ˈpeɪəbl æt/( n): Cước phí thanh toán tại
Freight as arranged/freɪt æz əˈreɪnʤd/( n): Cước chi phí theo thỏa thuận
FLC — Full container load/fʊl kənˈteɪnə ləʊd/( n): hàng nguyên container
FTL: Full truck load/fʊl trʌk ləʊd/( n): sản phẩm giao nguyên xe tải
Fixed interest-bearing debenture /fɪkst ˈɪntrɪst–ˈbeərɪŋ dɪˈbɛnʧə/: Trái khoán chịu đựng tiền lãi cầm định

I

Import /ˈɪmpɔːt/( n/v): Nhập khẩu
Irrevocable /ɪˈrɛvəkəbl/( adj): tất yêu hủy ngang, cấp thiết hủy bỏ
Invoice/ˈɪnvɔɪs/( n): Hóa đơn
Insurance premium/ɪnˈʃʊərəns ˈpriːmiəm/( n): phí bảo hiểm
Inland waterway/ˈɪnlənd ˈwɔːtəweɪ/( n): Vận chuyển bằng đường thủy nội địa
Inland haulage charge/ˈɪnlənd ˈhɔːlɪʤ ʧɑːʤ/( n): phí tổn vận gửi nội địa

L

Logistics coordinator /ləʊˈʤɪstɪks kəʊˈɔːdɪneɪtə/( n): nhân viên điều vận
Loan at call /ləʊn æt kɔːl/( n): sản phẩm lẻ
Lift On-Lift Off charges /lɪft ɒn–lɪft ɒf ˈʧɑːʤɪz/( n): giá tiền nâng vận
Long loan /lɒŋ ləʊn/( n): Khoản vay nhiều năm hạn, sự cho vay vốn dài hạn
LCL — Less than container load /lɛs ðæn kənˈteɪnə ləʊd/( n): chi phí vay ko kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn
Loan on mortgage /ləʊn ɒn ˈmɔːgɪʤ/: khoản giải ngân cho vay cầm cố

M

Merchandize /ˈmɜːʧəndaɪz/( n): sản phẩm & hàng hóa mua cùng bán
Mortgage /ˈmɔːgɪʤ/ ( n): cố gắng cố
Multimodal transportation /ˌmʌltɪˈməʊdl ˌtrænspɔːˈteɪʃən/( n): vận tải đa phương thức

O

Outbound /ˈaʊtbaʊnd/( n): sản phẩm xuất
On-spot export/import /ɒn–spɒt ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/: Xuất nhập vào tại chỗ

P

Packing menu /ˈpækɪŋ lɪst///( n): Phiếu gói gọn hàng
Payment /ˈpeɪmənt/( n): Thanh toán
Processing /ˈprəʊsɛsɪŋ/( n): chuyển động gia công
Premium as agreed /ˈpriːmiəm æz əˈgriːd/( n): Phí bảo hiểm như vẫn thỏa thuận
Place of receipt /pleɪs ɒv rɪˈsiːt/( n): Địa điểm dấn hàng để chở
Place of delivery /pleɪs ɒv dɪˈlɪvəri/( n): Nơi giao hàng cuối
Port of transit /pɔːt ɒv ˈtrænsɪt/( n): Cảng truyền tải
Port of discharge /pɔːt ɒv dɪsˈʧɑːʤ/( n): Cảng toá hàng
Port of loading /pɔːt ɒv ˈləʊdɪŋ/( n): Cảng đóng góp hàng
Partial shipment /ˈpɑːʃəl ˈʃɪpmənt/( n): phục vụ từng phần

S

Shipment /ˈʃɪpmənt/(n ): Sự nhờ cất hộ hàng
Shipper /ˈʃɪpə/( n): tín đồ giao hàng

T

Temporary export/re-import /ˈtɛmpərəri ˈɛkspɔːt/riː–ˈɪmpɔː/: trợ thì nhập-tái xuất
Temporary import/re-export /ˈtɛmpərəri ˈɪmpɔːt/riː–ˈɛkspɔːt/: tạm thời xuất-tái nhập
Tax /tæks/( n) : ThuếTonnage /ˈtʌnɪʤ/( n): chi phí cước, tiền chở hàng, trọng tải, lượng choán nước

Để tự tin giao tiếp trong công việc xuất nhập khẩu, hãy tiếp thu ngay Tổng hợp mẫu hội thoại giờ Anh chăm ngành xuất nhập khẩu.

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành hải quan

Nếu chúng ta đang làm việc trong ngành hải quan và tiếp tục phải tiếp xúc với tiếng Anh hoặc đang sẵn có ý định học tiếng Anh, học tập về ngành hải quan để rất có thể dễ dàng giao tiếp với các khách quốc tế. Hoặc các bạn muốn tham khảo thêm về vốn từ bỏ vựng mới tương quan đến Hải quan hãy xem thêm tổng hợp tiếp sau đây của TOPICA nhé!

Bill of lading: Vận đơn (danh sách cụ thể hàng hóa trên tàu chở hàng)C.&F. (cost và freight): bao hàm giá sản phẩm & hàng hóa và cước mức giá nhưng không bao gồm bảo hiểm
C.I.F. (cost, insurance và freight): bao hàm giá hàng hóa, bảo đảm và cước phí
Cargo: sản phẩm & hàng hóa (vận chuyển bởi tàu thủy hoặc máy bay)Certificate of origin: Giấy triệu chứng nhận nguồn gốc hàng hóa
Container: Thùng đựng hàng mập (công-ten-nơ)Container port (cảng công-ten-nơ); lớn Containerize (cho mặt hàng vào công-ten-nơ)Customs: Thuế nhập khẩu; hải quan
Customs declaration form: tờ khai hải quan
Declare: Khai báo hàng (để đóng thuế)F.a.s. (free alongside ship): bao hàm chi tầm giá vận chuyển tới cảng nhưng ko gồm ngân sách chất hàng lên tàu.F.o.b. (free on board): tín đồ bán phụ trách đến khi hàng sẽ được hóa học lên tàu
Freight: hàng hóa được vận chuyển
Irrevocable: chẳng thể hủy ngang; unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không diệt ngang)Letter of credit (L/C): tín dụng thanh toán thư(hình thức mà lại Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu khẳng định với người xuất khẩu/Người cung ứng hàng hoá sẽ trả tiềntrong thời gian qui định khi người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những bệnh từ cân xứng với vẻ ngoài trong L/C đã được ngân hàng mởtheo yêu cầu của bạn nhập khẩu)Merchandise: hàng hóa mua với bán
Packing list: Phiếu đóng gói hàng (một tư liệu được giữ hộ kèm với hàng hóa để biểu thị rằng chúng đã được kiểm tra)Pro forma invoice: Hóa đối kháng tạm thời
Quay: Bến cảng; wharf – quayside (khu vực cạnh bên bến cảng)Ship: đi lại (hàng) bằng đường biển hoặc con đường hàng không; tàu thủy
Shipment (việc giữ hộ hàng)Shipping agent: Đại lý tàu biển
Waybill: Vận 1-1 (cung cấp thông tin về sản phẩm & hàng hóa được gởi đi)

3. Trường đoản cú vựng chuyên ngành vận tải đường bộ quốc tế / logistics

Khi nói tới vận tải nước ngoài (logistics) là nói tới giao nhấn forwarding, về thông quan sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu, kho bãi…thể hiện trong số hợp đồng vận tải (freight agreement), các khai báo manifest, các thông báo hàng đến… thuộc TOPICA tìm hiểu những từ bỏ vựng và thuật ngữ chuyên ngành logistics trong giờ Anh nhé!

Nếu như ai đang cần tìm kiếm kiếm trọn cỗ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu để:

Trang bị kỹ năng và kiến thức cho mình trước khi bước vào buổi phỏng vấn xin việc
Hoặc ao ước nắm rõ các thuật ngữ giờ Anh để làm việc với công ty đối tác nước ngoài
Hay đơn thuần muốn nâng cấp sự phát âm biết của chính mình về ngành nghề này 

Vậy thì bài viết này chủ yếu là chiến thuật tốt nhất giành riêng cho bạn.Hãy lập cập nắm bắt trọn bộ những tự vựng này để có thể tự tin hơn trong công việc nhé!

I. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh chăm ngành xuất nhập vào cơ bản

Exporter: bạn xuất khẩu
Export: xuất khẩu
Import: nhập khẩu
Importer: tín đồ nhập khẩu
Sole Agent: đại lý phân phối độc quyền
Customer: khách hàng hàng
Consumer: khách hàng cuối cùng
End user = consumer
Consumption: tiêu thụ
Exclusive distributor: nhà sản xuất độc quyền
Manufacturer: nhà sản xuất (~factory)Supplier: công ty cung cấp
Producer: bên sản xuất
Trader: trung gian yêu quý mại

 

*

 

OEM: original equipment manufacturer: nhà phân phối thiết bị gốc
ODM: original designs manufacturer: nhà xây cất và chế tạo theo đối chọi đặt hàng
Entrusted export/import: xuất nhập khẩu ủy thác
Brokerage: vận động trung gian (broker-người làm cho trung gian)Intermediary = broker
Commission based agent: đại lý phân phối trung gian (thu hoa hồng)Export-import process: tiến trình xuất nhập khẩu
Export-import procedures: giấy tờ thủ tục xuất nhập khẩu
Export/import policy: chế độ xuất/nhập khẩu (3 mức)Processing: hoạt động gia công
Temporary import/re-export: tạm bợ nhập-tái xuất
Temporary export/re-import: lâm thời xuất-tái nhập
Processing zone: khu vực chế xuất
Export/import license: giấy tờ xuất/nhập khẩu
Customs declaration: khai báo hải quan
Customs clearance: thông quan
Customs declaration form: Tờ khai hải quan
Tax(tariff/duty): thuếGST: goods và service tax: thuế giá chỉ trị ngày càng tăng (bên nước ngoài)VAT: value added tax: thuế quý giá gia tăng
Special consumption tax: thuế tiêu thụ đặc biệt
Customs : hải quan
General Department: tổng cục
Department: cục
Sub-department: bỏ ra cục

II. Trường đoản cú vựng tiếng Anh hải quan

Bill of lading: Vận đối chọi (danh sách chi tiết hàng hóa bên trên tàu chở hàng)C.&F. (cost & freight): bao gồm giá hàng hóa và cước chi phí nhưng không bao gồm bảo hiểm
C.I.F. (cost, insurance & freight): bao gồm giá mặt hàng hóa, bảo đảm và cước phí
Cargo: sản phẩm & hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc vật dụng bay)Certificate of origin: Giấy bệnh nhận xuất xứ hàng hóa
Container: Thùng đựng hàng mập (công-ten-nơ)Container port (cảng công-ten-nơ); khổng lồ Containerize (cho sản phẩm vào công-ten-nơ)Customs: Thuế nhập khẩu; hải quan
Customs declaration form: tờ khai hải quan
Declare: Khai báo hàng (để đóng góp thuế)F.a.s. (free alongside ship): bao hàm chi giá tiền vận chuyển tới cảng nhưng ko gồm túi tiền chất mặt hàng lên tàu.F.o.b. (free on board): người bán phụ trách đến lúc hàng vẫn được hóa học lên tàu
Freight: hàng hóa được vận chuyển
Irrevocable: chẳng thể hủy ngang; unalterable – irrevocable letter of credit (tín dụng thư không bỏ ngang)Letter of credit (L/C): tín dụng thanh toán thư(hình thức mà Ngân hàng thay mặt đại diện Người nhập khẩu cam kết với bạn xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá đã trả chi phí trong thời gian qui định khi bạn xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những triệu chứng từ phù hợp với nguyên lý trong L/C đang được ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu)Merchandise: hàng hóa mua với bán
Packing list: Phiếu gói gọn hàng (một tài liệu được nhờ cất hộ kèm với hàng hóa để mô tả rằng bọn chúng đã được kiểm tra)Pro forma invoice: Hóa 1-1 tạm thời
Quay: Bến cảng; wharf – quayside (khu vực gần cạnh bến cảng)Ship: chuyển vận (hàng) bằng đường biển hoặc mặt đường hàng không; tàu thủy
Shipment (việc nhờ cất hộ hàng)Shipping agent: Đại lý tàu biển
Waybill: Vận đối kháng (cung cấp tin tức về hàng hóa được gởi đi)

Một số từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành khác hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm1. Giao tiếp tiếng anh trong cửa hàng cafe2. Giờ đồng hồ anh chăm ngành hóa học3. Tiếng anh chuyên ngành điện

III. Một trong những thuật ngữ xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thường xuyên được sử dụng

1. Agency Agreement - thích hợp đồng đại lý

Là một hợp đồng trong những số đó người ủy thác ủy nhiệm cho tất cả những người đại lý thay mặt mình để triển khai một số các bước được chỉ định, với bằng dịch vụ đó người đại lý phân phối nhận được một vài tiền thù lao gọi là hoa hồng đại lý.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiếm Sao Pha Lê Trong Ngọc Rồng Online Sv2, Ngọc Rồng Online

2. Agency Fees - Đại lí phí

Là số chi phí thù lao mà nhà tàu trả cho cửa hàng đại lý tàu biển lớn về những dịch vụ thương mại đã làm trong khi tàu hoạt động tại cảng như: làm thủ tục ra vào cảng, contact các chỗ và theo dõi bốc tháo hàng,...

3. All in Rate - Cước toàn bộ

Là tổng cộng tiền gồm những: Cước mướn tàu, những loại phụ phí tổn và phí bất thường khác mà khách thuê phải trả cho tất cả những người chuyên chở.

4. All Risks (A.R.) - bảo đảm mọi đen thui ro

Là điều kiện bảo hiểm rộng nhất với theo đk này, fan bảo hiểm phụ trách về mọi rủi ro khủng hoảng gây ra mất mát, hư hỏng cho sản phẩm & hàng hóa được bảo đảm (thiên tai, tai nạn thương tâm của biển, khủng hoảng rủi ro phụ khác,…) nhưng loại bỏ các ngôi trường hợp: Chiến tranh, đình công, bự bố, khuyết tật vốn có của sản phẩm hóa, hành vi ác ý của fan được bảo hiểm, tàu không đủ kĩ năng hàng hải, mất mát hư hỏng do chậm trễ, thiếu thốn sót về vỏ hộp đóng gói hàng, hao hụt tự nhiên và thoải mái của hàng, lỗi hỏng, mất đuối hoặc giá cả do thiếu kĩ năng thanh toán của người sở hữu tàu, người thuê mướn tàu hoặc người điều hành quản lý chuyên chở.

IV. Một trong những thuật ngữ viết tắt ngành xuất nhập khẩu

Cost, Insurance và Freight (CIF): tiền hàng, bảo đảm và cước phí
Change of Destination (COD): Phụ phí biến hóa nơi đến
Delivered at Place (DAP): Giao tại nơi đến
Delivered at Terminal (DAT): Giao trên bến
Delivered Duty Paid (DDP): ship hàng đã nộp thuếDelivery Order (D/O): Lệnh giao hàng
Destination Delivery Charge (DDC): Phụ phí ship hàng tại cảng đến
Documents Against Acceptance (D/A): chấp nhận thanh toán trao bệnh từ
Documents Against Payment (D/P): thanh toán giao dịch trao chứng từ
Drafts (B/E): hối hận phiếu
Ex Work (EXW): phục vụ tại xưởng
Fédération Internationale Asociation de (FIATA): Liên đoàn quốc tế các nhà chuyển hàng hóa
FIATA B/L (FBL): Vận đối chọi của FIATAForwarder"s Cargo Receipt (FCR): Vận 1-1 của fan giao nhận
Free Alongside Ship (FAS): Giao dọc mạn tàu
Free Carrier (FCA): Giao cho tất cả những người chuyên chở
Free on Board (FOB): Giao lên tàu
Full container Load (FCL/FCL): phương pháp gửi sản phẩm chẵn bằng container
Good Storage Practice (GPS): Thực hành xuất sắc bảo quản
Harmonized System Codes (HS Code): Mã HSHouse Airway Bill (HAWB): Vận đối chọi nhà
International Commercial Terms (Incoterms): Điều kiện dịch vụ thương mại quốc tếInternational Chamber of Commercial (ICC): Phòng dịch vụ thương mại quốc tếLess than container Load (LCL/LCL): Phương pháp giữ hộ hàng lẻ bởi container
Letter of Credit (L/C): Thư tín dụng
Long ton (LT): Tấn dài (1016,46kg) theo hệ Anh
Mail Transfer (M/T): chuyển tiền bằng thư

*

Hy vọng những chia sẻ trên đây đã hỗ trợ ích được phần như thế nào cho chúng ta trong thừa trình khám phá về từ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

Nếu bạn dường như không biết trình độ của bản thân chỗ nào và mong ước có một suốt thời gian học chuyên nghiệp để tiến bộ nhanh tuyệt nhất thì giữ lại ngay cơ hội TEST trình độ miễn phí tại đây nhé!