Dưới đấy là bài Đề cương cứng ôn thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ anh 7 bắt đầu nhất giành cho các em học sinh khối 7 đang loay hoay tra cứu tài liệu ôn thi. Kỹ năng và kiến thức tiếng Anh tương đối phức tạp, để dành được điểm các em cần được ghi ghi nhớ được cả phần tự vựng lẫn ngữ pháp. Không dừng chân ở đó, những em còn buộc phải luyện thật nhiều đề để nhuần nhuyễn được lượng kỹ năng ấy. Vậy, ôn phần đa gì cùng ôn như vậy nào? Để câu trả lời được thắc mắc này, những em hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

A. PHẦN TỪ VỰNG – TỔNG HỢP KIẾN THỨC TIẾNG ANH 7 HỌC KÌ 2

Từ vựng giờ đồng hồ anh lớp 7 Unit 10: Sources of energy

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. Always (adj)/’ɔːlweɪz/: luôn luôn
2. Abundant (adj)/əˈbʌndənt/: phong phú, dồi dào
3. Alternative (adj)/ ɔ:l’tə:nətiv /: có thể thay thế
4. Biogas (n)/’baiou,gæs/: khí sinh học
5. Carbon dioxide (n)/’kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd/: khí CO2
6. Coal (n)/kəʊl/: than đá
7. Dangerous (adj)/’deindʒrəs/: nguy hiểm
8. Distance (n)/’dɪst(ə)ns/: khoảng cách
9. Energy (n)/’enədʒi/: năng lượng
10. Enormous (adj)/ɪˈnɔːməs/: lớn lớn
11. Electricity (n)/,ɪlɛk’trɪsɪti/: điện
12. Footprint (n)/ ‘fʊtprɪnt/: lốt vết, lốt chân
13. Harmful (adj)/ˈhɑːmfl/: độc hại
14. Hydro (n)/’haidrou/: trực thuộc về nước
15. Natural gas (n)/ˈnætʃrəl ɡæs/: khí thiên nhiên
16. Never (adj)/’nevə/: ko bao giờ
17. Negative (adj)/ ‘neɡətɪv /: xấu, tiêu cực
18. Non-renewable (adj)/,nɔn ri’nju:əbl/: quan trọng tái chế tạo ra được, không thể hồi phục được
19. Nuclear (adj)/ˈnjuːkliə(r)/: ở trong về phân tử nhân
20. Often (adj)/’ɒf(ə)n/: thường
21. Plentiful (adj)/’plentifl/: dồi dào
22. Renewable (adj)/ri’nju:əbl/: hoàn toàn có thể làm mới, rất có thể phục hồi được
23. Run out/rʌn aʊt/: hết, cạn kiệt
24. Sometimes (adj)/’sʌm.taɪmz/: thỉnh thoảng
25. Source (n)/sɔ:s/: nguồn
26. Solar (adj)/’soʊlər/: (thuộc về) mặt trời
27. Take a shower (n)/teɪk ə ʃaʊə/: rửa ráy vòi hoa sen
28. Transport (n)/trans’pɔrt/: phương tiện giao thông
29. Unlimited (adj)/ʌnˈlɪmɪtɪd/: ko giới hạn

Từ vựng giờ anh lớp 7 Unit 11: Travelling in the future

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. Automated (adj)/ˌɔːtəmeɪtɪd/: trường đoản cú động
2. Aircraft (n)/ˈeəkrɑːft/: thiết bị bay, tàu bay
3. Aviation (n)/ˌeɪviˈeɪʃn/: mặt hàng không
4. Bullet train (n): tàu cao tốc
5. Caravan (n)/ˈkærəvæn/: xe đơn vị lưu động
6. Compass (n)/ˈkʌmpəs/: la bàn
7. Crash (n)/kræʃ/: va va xe, tai nạn thương tâm xe
8. Double decker bus (n): xe pháo buýt 2 tầng
9. Driverless oto (n)/ˈdraɪvələs kɑː(r)/: xe tự lái
10. Eco-friendly (adj)/’i:kəu ‘frendli/: thân thiện môi trường, thân mật với hệ sinh thái thiên nhiên
11. Envision (v)/ɪnˈvɪʒn/: hình dung
12. Fantasize (v)/ˈfæntəsaɪz/: viển vông
13. Fantastic (adj)/fænˈtæstɪk/: tuyệt vời, ko tưởng
14. Float (v)/fləut/: nổi
15. Flop (v)/flɔp/: thất bại
16. Flying (adj)/ˈflaɪɪŋ/: bay
17. Fuel (n)/fju:əl/: nhiên liệu
18. Gridlocked (adj)/’grɪdlɑːkt/: giao thông kẹt cứng
19. High-speed (adj): vận tốc cao
20. Hover scooter (n)/’hɔvə ‘sku:tə/: một loại phương tiện đi lại di chuyển cá nhân trượt ở cùng bề mặt đất
21. Imaginative (adj)ɪˈmædʒɪnətɪv/: nhiều trí tưởng tượng
22. Jet pack (n)/ˈdʒetpæk/: tía lô bội nghịch lực
23. Lorry (n)/ˈlɒri/: xe pháo tải
24. Metro (n)/’metrəʊ/: xe điện ngầm
25. Minibus (n)/ˈmɪnibʌs/: xe cộ buýt nhỏ
26. Monowheel (n)/’mɔnouwi:l/: xe đạp điện có một bánh
27. Moped (n)/ˈməʊped/: xe gắn máy (có bàn đạp)
28. Overpass (n)/ˈəʊvəpɑːs/: mong vượt
29. Passageway (n)/ˈpæsɪdʒweɪ/: hành lang, ngõ, hẻm, con đường phố nhỏ
30. Passenger (n)/ˈpæsɪndʒə(r)/: hành không giống (đi tàu xe …)
31. Pilotless (adj)/paɪlətles/: không buộc phải (có) phi công
32. Pedal (v,n)/’pedl: đạp, bàn đạp
33. Pleasant (adj)/’pleznt/: thoải mái, dễ chịu
34. Pollution (n)/pə’lu:ʃ(ə)n/: sự ô nhiễm
35. Safety (n)/’seɪfti/: sự an toàn
36. Scooter (n)/ˈskuːtə(r)/: xe pháo tay ga
37. Segway (n)/’segwei/: một phong cách phương tiện dịch rời cá nhân bằng cách đẩy chân để chạy xe trên mặt đất
38. Sky safety system (n)/skaɪ ˈseɪfti ˈsɪstəm/: hệ thống bình yên trên không
39. Sky cycling (n)/skaɪ ˈsaɪklɪŋ/: đạp xe ở trên không
40. Skycycling tube (n)/skaɪ ˈsaɪklɪŋ tjuːb/: ống sút xe trên không
41. Skytrain (n)/skʌɪ treɪn/: tàu trên không ở trong thành phố
42. Spaceship (n)/ˈspeɪsʃɪp/: phi thuyền
43. Supersonic (adj)/ˌsuːpəˈsɒnɪk/: khôn xiết thanh
44. Solar-powered (adj)/ˈsəʊlə(r) ˈpaʊəd/: dùng năng lượng mặt trời
45. Giải pháp công nghệ (n)/tek’nɒlədʒi/: kỹ thuật
46. Teleporter (n)/ˈtelipɔːte(r)/: máy dịch rời tức thời
47. Traffic jam (n)/’træfɪk dʒæm/: sự kẹt xe
48. Truck (n)/trʌk/: xe pháo tải
49. Underwater (adj)/ˌʌndəˈwɔːtə(r)/: dưới nước
50. Underground (adv)/ˌʌndəˈɡraʊnd/: dưới lòng đất, ngầm
51. Unicycle (n)/ˈjuːnɪsaɪkl/: xe đạp một bánh
52. Van (n)/væn/: xe thùng, xe lớn
53. Vehicle (n)/ˈviːəkl/: phương tiện đi lại giao thông
54. Weird (adj)/wɪəd/: kỳ lạ, kỳ quặc
55. Wind-powered (adj)/wɪnd ˈpaʊəd/: dùng năng lượng gió

Từ vựng giờ đồng hồ anh lớp 7 Unit 12: An overcrowded world

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. Affect (v)/ə’fekt/: tác động, ảnh hưởng
2. Block (v)/blɑ:k/: tạo ùn tắc
3. Cheat (v)/tʃi:t/: lừa đảo
4. Crime (n)/kraim/: tội phạm
5. Criminal (n)/’kriminəl/: kẻ tội phạm
6. Density (n)/’densiti/: mật độ dân số
7. Diverse (adj)/dai’və:s/: nhiều dạng
8. Effect (n)/i’fekt/: ảnh hưởng
9. Explosion (n)/iks’plouƷ ən/: bùng nổ
10. Famine (n)/ˈfæmɪn/: nàn đói
11. Flea market (n)/fli:’mɑ:kit/: chợ trời
12. Health care (n)/ˈhelθ ˌkeə(r)/: âu yếm sức khỏe
13. Hunger (n)/’hʌɳgər/: sự đói khát
14. Issue (n)/ˈɪʃuː/: vấn đề
15. Major (adj)/’meiʤər/: chính, lớn, nhà yếu
16. Malnutrition (n)/,mælnju:’triʃən/: suy dinh dưỡng
17. Megacity (n)/’megəsiti/: tp lớn
18. Overcrowded (adj)/,ouvə’kraudid/: vượt đông đúc
19. Physician (n)/fɪˈzɪʃ.ən/: thầy thuốc
20. Poverty (n)/’pɔvəti/: sự nghèo đói
21. Slum (n)/slʌm/: khu vực ổ chuột
22. Slumdog (n)/slʌmdɔg/: kẻ sinh sống trong quần thể ổ chuột
23. Space (n)/speis/: không gian
24. Spacious (Adj)/’speiʃəs/: rộng rãi
25. Standard of living (n)/ˌstændəd əv ˈlɪvɪŋ/: mức sống
26. Underdeveloped (adj)/ˌʌndədɪˈveləpt/: chưa phát triển
27. Wealthy (adj)/welθi/: giàu có

B. PHẦN NGỮ PHÁP – ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH LỚP 7 CUỐI HỌC KÌ 2

I. Ngữ pháp tiếng anh 7 Unit 10: Sources of energy

1. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (THE FUTURE CONTINUOUS)

CÁCH CHIA:

a) Thể khẳng định

S + will + be + V-ing

Ex: We will be preparing dinner when they arrive.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 7 học kì 2

Chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa về tối khi chúng ta đến.

b) Thể bao phủ định

s + won’t/ will not + be + V-ing

Ex: They won’t be living in Madagascar next month.

Họ sẽ không còn thể sống ở Madagascar vào thời điểm tháng tới.

c) Thể nghi vấn

Will + s + be + V-ing?

Ex: Will you be preparing it next week?

Bạn sẽ chuẩn bị nó vào tuần tới chứ?

CÁCH DÙNG:

a) Một hành động sẽ xẩy ra tại một thời điểm nhất quyết ở trong tương lai.

Ex: – He will be staying with his boyfriend’s parents tomorrow evening.

Anh ấy sẽ ở với cha mẹ của chúng ta trai anh ấy vào buổi tối mai.

Ex: Now we are learning Spanish here, but by this time tomorrow we will be having dinner at Mc
Donald.

Bây giờ shop chúng tôi đang học tập tiếng Tây Ban Nha nghỉ ngơi đây, dẫu vậy tầm này ngày mai chúng tôi sẽ có ban đêm ở Mc
Donald.

b) Được thực hiện để kể đến các sự kiện sau đây đã được xác minh sẵn hoặc đưa ra quyết định trước (không có chân thành và ý nghĩa tiếp diễn).

Ex: Professor Bosman will be giving another lecture on Roam road – making at the same time next month.

Giáo sư Bosman sẽ sở hữu được một bài xích thuyết giảng về câu hỏi làm mặt đường của tín đồ La Mã vào đúng thời hạn này tháng tới.

c) Hoặc số đông sự khiếu nại mà biết đến sẽ xẩy ra theo một tiến trình như hay lệ (nhưng không biểu đạt rõ ý muốn của bạn nói).

Ex: You will be hearing that notification from my solicitor.

Bạn sẽ được nghe thông tin đó từ rứa vấn luật pháp của tôi.

d) dự đoán cho tương lai.

Ex: Don’t phone! They will be having dinner.

Đừng gọi điện thoại cảm ứng thông minh cho họ! họ có lẽ đang ăn tối.

e) mô tả một lời đề nghị lịch sự và trang nhã muốn được biết thêm về dự định/kế hoạch của fan khác.

Ex: Will you be staying at my homestay this evening?

Bà có dự định ở lại homestay của tôi buổi tối nay chứ ạ?

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

– trong câu sẽ sở hữu những trạng từ chỉ thời gian như: Tonight at…(tối ni lúc….), at one hour from now (1 tiếng nữa), at this time next year/ month/ week (Giờ này năm/ tháng/ tuần sau)…

2. THỂ BỊ ĐỘNG CỦA THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (THE FUTURE SIMPLE PASSIVE)

CÁCH CHIA

a) Thể khẳng định

s + will + be + past participle (P2)

Ex: She won’t be prepared for dinner when you arrive because right now she is stuck on the road.

Cô ấy sẽ không được chuẩn bị bữa ăn tối khi bạn đến cũng chính vì cô ấy sẽ kẹt xe.

b) Thể đậy định

s + won’t/ will not + be + past participle (P2)

Ex: They won’t be transfered in Madagascar next year.

Họ sẽ không bị chuyển tới sinh sống Madagascar vào năm tới.

c) Thể nghi vấn

Will + s + be + past participle (P2)?

Ex: Will you be worked next week?

Bạn sẽ được gia công việc vào tuần tới đề nghị không’?

II. Ngữ pháp giờ đồng hồ anh 7 Unit 11: Travelling in the future

1. Cần sử dụng will để dự đoán tương lai

– Will được sử dụng khi họ muốn giới thiệu lời dự đoán dựa trên kinh nghiệm tay nghề hoặc quan điểm trong tương lai.

Ex: One day, our family will travel lớn Mars.

Ngày như thế nào đó, gia đình chúng mình sẽ lên tới Sao Hỏa.

– Will được sử dụng khi chúng ta đưa ra đưa ra quyết định sẽ có tác dụng một câu hỏi nào đó ngay thời điểm đang nói (ý định này không được tính trước.)

Ex: There’s a postbox between the post office & my house. I’ll send these letters to lớn my love.

Có một thùng thư chính giữa bưu điện và nhà tôi. Tôi sẽ gửi hồ hết lá thư này cho người yêu tôi.

2. Đại từ tải – Possessive pronouns

Ta thực hiện đại từ thiết lập để kị bị đề cập lại tính từ download + danh từ đã được đề cập trước đó. để ý his cùng its so với đại từ mua và tính từ cài là kiểu như nhau nhưng rất cần được phân biệt rõ nhị trường hợp này.

a) Bảng ghi nhớ

Đại từ nhân xưngTính từ sở hữuĐai từ sở hữuNghĩa
Imyminecủa tôi, của tớ, của mình
youyouryourscủa bạn, của cậu, của các bạn (các cậu)
hehishiscủa cậu ấy
sheherherscủa cô ấy
ititsitscủa nó
weourourscủa chúng ta
theytheirtheirscủa họ

b) biện pháp dùng

– chúng ta sử dụng đại từ bỏ sở hữu nhằm thay cho một các từ sở hữu.

Ex: Lanh’s pen is gray. Mine is pink. (Mine = my pen)

Cây bút máy của Lành màu xám. Của tui màu sắc hồng.

This isn’t my penthouse. This is hers.

Đây chưa phải căn hộ của tui. Đây là đơn vị của cô gái đó.

3. Cách áp dụng giới trường đoản cú “on/ in” cùng với những phương tiện đi lại

In được áp dụng với phương tiện đi lại đi lại bởi xe taxi với xe hơi, in + a car/ a xe taxi (bằng xe pháo hơi/ bởi xe taxi)

Ex: They arrived here in a car. Mấy đứa đó cho đây bởi xe hơi.

On được thực hiện với những phương tiện đi lại cá thể hoặc nơi công cộng (ngoại trừ xe taxi với car)

on + a train/ a bus/ a boat/ a plane/ a motorbike/ a bicycle/ foot (bằng tàu hỏa, bằng xe buýt, bởi thuyền, sử dụng máy bay, bởi xe máy, bằng xe đạp, đi bộ)

III. Ngữ pháp giờ anh 7 Unit 12: An overcrowded world

1. đối chiếu định lượng (Comparisons of quantifiers)Cấu trúc khi so sánh định lượng nhiều hơn:

S + V + more + cn.N + than + N/ pronoun

S + V + more + unc.N + N/ pronoun

Cấu trúc khi so sánh định lượng không nhiều hơn:

S + V + fewer + cn.N + than + N/ pronoun

S + V + less + unc.N + than + N/ pronoun

2. Thắc mắc đuôi (Tag- questions)

* vẻ ngoài chung khi tạo ra lập câu hỏi đuôi:

– Nếu lời nói ở trước dấu phẩy là một câu khẳng định, thắc mắc đuôi sẽ phải ở thể bao phủ định.

Ex: She is in her dressroom, isn’t she?

– Nếu câu nói ở trước vệt phẩy là 1 trong những câu tủ định, thắc mắc đuôi sẽ cần ở thể khẳng định.

Ex: Dat doesn’t love Duyen, does he?

* kết cấu của thắc mắc đuôi:

– Mệnh đề, trợ rượu cồn từ + (not) + đại trường đoản cú nhân xưng.

Ex: Nama is afraid, isn’t she?

Nama đang sợ, đúng không?

Nama didn’t bởi her homework, did she?

Nama dường như không làm bài tập nhà của cô ấy, đúng không?

* Ý nghĩa của câu vấn đáp Yes hoặc No đối với thắc mắc đuôi:

Chúng ta cũng cần lưu ý tới ý nghĩa sâu sắc của câu trả lời Yes hoặc No so với những câu hỏi đuôi.

Xét trường hợp này:

Ex: You’re not going lớn fly today, are you? lúc này bạn không phải bay à?

Yes. (= I am going) Có.

No. (= I’m not going) Không.

* Đối với hầu hết câu mệnh lệnh, câu hỏi đuôi sẽ thực hiện trợ động từ shall hoặc will.

Ex: Let’s go, shall we? cùng đi thôi, được không’?

Open the window, will you? mở cửa sổ ra, được không?

Don’t be a fool, will you? Đừng hâm như vậy chứ?

* phương pháp thành lập câu hỏi đuôi cho toàn bộ các thì sẽ học:

a) bây giờ đơn cùng với tobe:

Ex: He is the most handsome, isn’t he? Anh ấy đẹp nhất trai nhất, đúng không?

You are worried, aren’t you? chúng ta đang lo lắng à?

– Đặc biệt: I am…, thắc mắc đuôi chính xác là aren’t I:

Ex: I’m cute, aren’t I? Tôi xứng đáng yêu, đề nghị không?

– cùng với I am not, câu hỏi đuôi đúng đã là am I.

Ex: I am not your son, am I? Con không phải là nhỏ mẹ, nên không?

b) Thì lúc này đơn thuộc với hễ từ thường: thực hiện trợ hễ từ does hoặc do tùy theo thành phần chủ ngữ.

Ex: They like us, don’t they? họ thích chúng tôi, buộc phải không’?

She loves your son, doesn’t she? Đứa con gái ấy yêu con trai bạn, cần không?

c) Thì thừa khứ đối chọi cùng với cồn từ thường: trợ hễ từ did; Thì thừa khứ đối kháng với tobe: were hoăc was.

Ex: You lied khổng lồ her, didn’t you? Mày vẫn nói dối cô ấy, yêu cầu không?

She didn’t go there, did she? Bà ấy đang không tới đó, đề nghị không?

She was kind, wasn’t she? chưng ấy tốt nhất bụng, đề nghị không?

d) Thì hiện tại tại xong hoặc thì hiện tại xong tiếp diễn: trợ cồn từ has hoặc have.

Ex: You guys have left, haven’t you? bọn chúng mày đang rời đi, yêu cầu không?

The rain has not stopped, has it? Trời chưa tạnh mưa, yêu cầu không?

e) Thì quá khứ hoàn thành hoặc là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: trợ rượu cồn từ had:

Ex: She hadn’t met me before, had she?

Cô ấy thì không từng gặp tôi trước đây, đề nghị không?

f) Thì tương lai đơn:

Ex: It will rain, won’t it? Trời vẫn đổ mưa, cần không?

Your boyfriends will come to the party, won’t they?

Những người chúng ta trai của bạn sẽ đến dự tiệc, cần không?

C. ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 CUỐI HỌC KÌ 2

I. Write the correct tense or khung of the verbs in brackets.

Last year I ___________ (join) a course to research how lớn make Eve decorations. Next month, the festival ___________ (take place) from June 25th khổng lồ July 2st. Right now, the stars _______________(parade) on the xanh carpet at my Cannes
Film Festival.

Xem đáp án

joined will be taken placeare parading

II. Find the word which has a different stress pattern from the other.

1. A. SolarB. ViolationC. TemperatureD. Generate
2. A. ExcellentB. AmountC. AlternativeD. Increase

Xem đáp án

B A

III. Choose the correct answer A, B, C or D

1) _________, the hard rock Loudest Ever festival was canceled.

Xem thêm: Các bước chăm sóc da hàn quốc, quy trình đúng chuẩn cho nàng

a) After raining heavily b. When it rains heavily

c) Due to heavy rain d. Despite heavy rain

2) ________do people celebrate Madagascar? – They celebrate it with music, fireworks, lights & traditional sweets.

a) How b. What c. Why d. Where

3) At 4 o’clock tomorrow evening, I ___________ the meeting on biological Change.

A) attended B. Have attended C. Will be attended D. Will be attending

4) Many chemicals that humans use have a damaging effect ______________environment.

a) on b. In c. Khổng lồ d. For

5) Wind power nowadays is the most promising _____________ source of energy.

a) non-renewable b. Natural c. Limited d. Alternative

6) _____________home is located downtown, so it’s very close to my work.

a) Mine b. Ours c. Our d. We

7) The use of wind energy is growing rapidly because it is widely available & _____________.

a) environmental friendly

b) environmentally friendly

c) environment friendly

d) friendly environmental

Xem đáp án

1. C2. A3. D4. A5. D6. C7. B

IV. Read the text and answer the following questions.

Martin Halstead is only 19 years old but already owns an airline company. Alpha One Airways will make its first flight on December 15th this year. The plane will fly from the Isle of Man (an island between England và Ireland) to Edinburgh, the capital of Scotland. It will not carry many passengers as it is a small plane. The journey will take about 46 minutes. Tickets will be cheap and passengers won’t get any food or drinks on board. Will the company make money? No one knows – but most people think that one day Martin Halstead will succeed.

When will Alpha One Airways make its first flight?

_______________________________________________

Where will the plane fly from?

_______________________________________________

Where will it fly to?

_______________________________________________

Will it carry a lot of passengers? Why or why not?

_______________________________________________

How long will the journey take?

_______________________________________________

Xem đáp án

It will make its first flight on 15th December this year. The plane will fly from the Isle of Man (a famous island between Ireland and England). It will fly lớn Edinburgh city, the capital of Scotland. No, it won’t carry a lot of passengers because it is a small plane. The journey will take about 46 minutes.

D. ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 7 (CÓ ĐÁP ÁN)

Trên đây là bài viết Đề cương cứng ôn thi học kì 2 giờ anh 7 bắt đầu nhất. Các em bao gồm thấy bài viết vừa chi tiết, tương đối đầy đủ mà lại vừa dễ hiểu không nào? các em cần phải tận dụng thời đặc điểm này nắm chắc thật kỹ kiến thức lớp 7 chính vì đây đó là tiền đề cho 2 năm khối trên. Chúc các em thành công!

Tiếp nối các thì giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1, hãy cùng Ms Hoa TOEIC tìm hiểu các thì trong giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 2 nhằm gói gọn công ty điểm ngữ pháp lớp 7 này nhé!

1. các thì trong giờ anh lớp 7 học kì 2 - Thì quá khứ tiếp diễn

1.1. Cách áp dụng thì thừa khứ tiếp diễn

- Diễn tả một hành vi đang xảy ra tại một thời điểm xác minh trong thừa khứ.

Ex: I was watching TV at 8 o’clock last night. => Tôi vẫn xem TV vào khoảng 8 giờ tối qua.Ex: This time last year they were living in England. => Vào từ bây giờ năm ngoái họ đang sinh sống và làm việc ở Anh.

Diễn tả hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ.

Ex: John was listening to lớn music while his mother was cooking in the kitchen. => John vẫn nghe nhạc khi người mẹ anh ấy nấu ăn uống trong bếp.

- Diễn tả hành động đang xảy ra (ở thừa khứ) thì bao gồm một hành động khác xen vào.

Ex: He was walking in the park when it rained. => Anh ấy đang đi bộ trong khu vui chơi công viên khi trời mưa.

- Diễn tả một hành động từng lặp đi lặp lại trong thừa khứ và làm cho phiền đến fan khác.

Ex: When Lisa stayed with me, she was always singing. => Khi Lisa sinh sống với tôi, cô ấy lúc nào cũng hát.

1.2. Cấu trúc

 

CÔNG THỨC

VÍ DỤ

Thể khẳng định

S + was/were + V-ing + (O)

At three o’clock, I was hanging out with my friends. => vào mức 3 giờ, tôi đang đi chơi với bạn của tôi.

Thể tủ định

S + was/were + not + V- ing + (O)

They weren’t working, và we weren’t working either. => Họ sẽ không làm việc và shop chúng tôi cũng không làm cho việc.

Thể nghi vấn

Was/Were + s + V-ing + (O)?

Were they listening while he was talking? => Họ có nghe lúc anh ấy nói không?

1.3. Tín hiệu nhận biết

Các trạng từ thường xuyên gặp

- At + tiếng + thời gian trong vượt khứ (at 12 o"clock last night)- At this time + thời gian trong thừa khứ (at this time 2 years ago)- When/while

2. Thì bây giờ hoàn thành

2.1. Cách áp dụng thì hiện tài trả thành

- diễn đạt hành động diễn ra trong thừa khứ và kéo dãn dài đến hiên tại.

Ex: I have learnt English for 5 years. => Tôi sẽ học tiếng Anh được 5 năm.Ex: Jane has stayed with her parents since she graduated. => Jane sẽ ở cùng bố mẹ kể từ lúc cô ấy xuất sắc nghiệp.

- diễn đạt hành hễ vừa mới xảy ra (thường thường dùng với "just"). 

Ex: We have just eaten. => Chúng tôi vừa mới ăn xong.

- biểu đạt hành động xảy ra trong thừa khứ nhưng lại không xác minh rõ thời gian.

Ex: I’ve been to trung quốc twice. => Tôi đang tới trung quốc 2 lần.

- dùng làm nói về sự việc vừa mới xẩy ra và kết quả của nó vẫn còn đấy tác động đến hiện tại.

Ex: I’ve broken my watch so I don’t know what time it is. => Tôi đã làm vỡ đồng hồ thời trang vậy yêu cầu tôi ko biết hiện giờ là mấy giờ.

2.2. Cấu trúc

 

CÔNG THỨC

VÍ DỤ

Thể khẳng định

S + have/has + Vpp + (O)

She has lived in Hanoi since she was a little girl. => Cô ấy sẽ sống ở thủ đô hà nội kể từ lúc còn bé.

Thể phủ định

S + have/has + not + Vpp + (O)

They haven’t played football for years. => Họ dường như không chơi láng đá trong vô số năm.

Thể nghi vấn

Have/has + S+Vpp+ (O)?

Have you finished your homework yet? => Cậu đã làm xong xuôi bài về công ty chưa?

ĐĂNG KÝ ngay ĐỂ NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH KHÓA HỌC LUYỆN THI TOEIC MIỄN PHÍ

*

2.3. Tín hiệu nhận biết

Các trạng từ thường xuyên gặp

- For + khoảng thời gian.

- Since + mốc thời gian.

- Never/ever.

- Recently/lately.

- Already/just/yet.

- Up lớn now/ up to present/up khổng lồ this moment/until now/until this time/ so far.

- In/over/during/for + the + last/part + khoảng chừng thời gian.

3. Thì hiện tại kết thúc tiếp diễn

3.1. Biện pháp sử dụng

- Thì hiện nay tài hoàn thành tiếp diễn diễn đạt hành động xảy ra trong vượt khứ cùng vẫn liên tục ở lúc này và tương lai. 

Ex: I have been studying English up khổng lồ now. => Tôi vẫn đã học tiếng Anh tính đến giờ.

3.2. Cấu trúc

 

CÔNG THỨC

VÍ DỤ

Thể khẳng định

S + have/has + been + V-ing + (O)

They have been talking for the last hour. => Họ sẽ nói chuyện kéo dãn dài cả tiếng đồng hồ.

Thể che định

S + have/has + not + been + V-ing + (O)

I haven’t been studying English for 5 years. => Tôi đang không học giờ Anh được 5 năm.

Thể nghi vấn

Have/has + S + been + V-ing + (O)?

Have you been waiting here for two hours? => Bạn đã chờ 2 giờ rồi sao?

3.3. Tín hiệu nhận biết

Các trạng từ thường xuyên gặp

- For a long time.

- For + khoảng thời gian.

- Since + mốc thời gian.

- Recently/lately.

- Up khổng lồ now/ up lớn present/ up khổng lồ this moment.

Chú ý: Phân biệt Thì hiện tại tại dứt và Thì hiện tại kết thúc tiếp diễn

Thì Hiện tại hoàn thành (have + Vpp): nhấn mạnh kết quả của hành động.

Ex: I have visited Ha Noi 5 times. => Tôi từng đi thăm Hà Nội 5 lần.

Thì Hiện tại xong xuôi tiếp diễn (have + been +Ving): nhấn mạnh tính thường xuyên của hành động.

Ex: We have been studying hard all week for the test. => Chúng tôi đã học hành siêng năng cả tuần cho bài bác kiểm tra.