Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 học kì 1, học tập kì 2 tất cả đáp án

Bộ đề tổng hợp đứng đầu 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 và Học kì 2 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án, cực giáp đề thỏa thuận gồm các đề thi thân kì, đề thi học kì khiến cho bạn đạt điểm cao trong số bài thi môn tiếng Anh 4.

Bạn đang xem: Top 100 đề thi tiếng anh lớp 4 năm 2022

Tải xuống


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi chất lượng Giữa học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Nước australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn lời giải đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. To lớn have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. Lớn play D. Plays

4. Lili và Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Bởi B. Dos C. Does D. Khổng lồ do

5. Her friends like ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. nam …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp tới xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch men chân với sửa lỗi sai trong mỗi câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where do you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Vị you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau thanh lịch tiếng Anh

1. Cô ấy là một trong học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy tới từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. bây giờ là trang bị mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When vày we have Math?

4. I go to primary school from Monday to Friday.

Exercise 4:

1. plays &r
Arr; play

2. vì &r
Arr; are

3. are &r
Arr; is

4. in &r
Arr; on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Bởi D. Like

3. A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Blue B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: dựa vào tranh để hoàn thành các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: lựa chọn từ phù hợp trong vỏ hộp thoại để điền vào khu vực trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không lấy phí time, she goes to lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: tra cứu lỗi sai trong các câu sau và sửa lại mang lại đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: sắp đến xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4.

Xem thêm: Cách Làm Nốt Ruồi Nhỏ Lại - 6 Liệu Pháp Làm Mờ Nốt Ruồi Tại Nhà

They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t &r
Arr; doesn’t

2. an &r
Arr; a

3. in &r
Arr; on

4. twenty &r
Arr; twentieth

Question 5:

1. I want khổng lồ fly a kite.

2. They went to school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi quality Giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. Writer
B. Musician
C. Factory
D. Singer

2. A. Rice
B. Time
C. Vegetable
D. Milk

3. A. Market
B. Wish
C. Have
D. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ (in, on, at) thích hợp vào địa điểm trống

Bộ đề luyện thi giờ Anh lớp 4 qua mạng giúp các em học sinh lớp 4 có tác dụng quen với các dạng bài tập tự cơ bản tới nâng cao. Vị vậy, những cỗ đề ôn luyện giờ đồng hồ Anh này để giúp tiếp cận dần dần, từ khó đến dễ dàng để trẻ học tiếng Anh tác dụng hơn.

Mời thầy cô, phụ huynh cùng các concùng tham khảo 5 cỗ đề được duhocsimco.edu.vn soạn theo chuẩn chỉnh chương trình Bộ giáo dục đào tạo dưới đây!

Tổng quan liêu về đề thi

Trong cỗ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạngcó các dạng bài bác tập như: Khoanh một từ không giống với tự còn lại, nối câu, xong xuôi bài hội thoại, thực hiện tranh gợi ý để xong xuôi câu, tìm đôi bạn thích hợp, tiến công số tương xứng vào hình vẽ, sắp xếp lại câu, chọn từ đúng....

Với nhiều dạng bài bác tập, các nhỏ nhắn sẽ được rèn luyện đa số kiến thức khác biệt từ từ bỏ vựng đến ngữ pháp, từ từ 1-1 đến câu trả chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng xem thêm 5 cỗ đề thi giờ đồng hồ Anh.

*

Luyện đề thi thường xuyên giúp trẻ em tiếp cận dần dần, từ cạnh tranh đến dễ để học tiếng Anh kết quả hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án chuẩn cho mỗi câu hỏi dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice khổng lồ meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Cát B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We bởi vì many exercises ______ Math lessons.

A. To lớn B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái không đủ vào khu vực trống)

11. Vì you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Trang chủ w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ giờ đồng hồ Anh với quan niệm Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Trái táo

22. Apple

B. Cái giường

23. Bed

C. Loại bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Con Mèo

26. House

F. Bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với các dạng bài tập, các bé xíu sẽ được rèn luyện phần lớn kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn hội thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: vì chưng you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vì you have today?

B: (5) M_ _ _ and Physics.

Conversation 2:

A: vì chưng you like English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When vì chưng you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ và on Thursday.

A: (9) ………………….do you vì chưng during Art lesson?

B: I learn khổng lồ (10) d _ _ _a people & objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh & his friends are at the (11) ___________ now. They lượt thích the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not lượt thích elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu cùng với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố chị em nên lựa chọn bộ đề tương xứng với khả năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại bỏ 1 ký tự để sở hữu từ trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Vì chưng you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, phụ huynh nên khích lệ và chuẩn bị xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lí cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / to school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice to / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn từ bỏ khác nhiều loại với rất nhiều từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ vị you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a tuy nhiên during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A với cột B)

AB

15. What time bởi you go to lớn sleep?

16. What subjects vì chưng you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you like an orange?

20. Why do you want khổng lồ go to lớn the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want to see animals.

C. No, thank you.

D. I lượt thích English & Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When vì you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go lớn school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khích lệ của cha mẹ là đụng lực để nhỏ học tập và ráng gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Vày you have Math today? No,…………

A. I am B. I bởi vì C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go to the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Vị B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn hội thoại với trường đoản cú gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: do you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Nam: (8) .................... Vị you lượt thích it?

Alan: Because I want to lớn become a (9) …............. And how (10) ............. You?

Nam : I want to lớn become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một từ bỏ khác một số loại với rất nhiều từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Blue B. Green C. Trắng D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho bé luyện tập thi tiếng Anh lớp 4 qua mạng với những bộ đề trên, nhiều cha mẹ chọn duhocsimco.edu.vn - ứng dụng học giờ đồng hồ Anh online chất lượng cao để hỗ trợ bé xíu học cùng thi xuất sắc hơn. Phụ huynh và trẻ thuộc trải nghiệm ngay ứng dụng duhocsimco.edu.vn tại đây với tài khoản học thử: