A La cảm gi&#x

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm marketing

E1;c thiếu hụt một c&#x
E1;i g&#x
EC; đ&#x
F3; m&#x
E0; nhỏ người cảm nhận được B .L&#x
E0; một nhu cầu đặc th&#x
F9; tương ứng với tr&#x
EC;nh độ văn h&#x
F3;a v&#x
E0; nh&#x
E2;n c&#x
E1;ch của c&#x
E1; thể C .L&#x
E0; ao ước muốn đuơcj k&#x
E8;m them điều kiện c&#x
F3; khả năng thanh to&#x
E1;n D .Tất cả c&#x
E1;c phương &#x
E1;n tr&#x
EA;n đều đ&#x
FA;ng

Đ/a :a

C&#x
E2;u 2 :Nhu cầu của bé người c&#x
F3; đặc điểm g&#x
EC; ?

A . Đa dạng phong ph&#x
FA; v&#x
E0; lu&#x
F4;n biến đổi B . Đa dạng phong ph&#x
FA; v&#x
E0; lu&#x
F4;n cố định C .Cụ thể v&#x
E0; lu&#x
F4;n biến đổi D . Cả A v&#x
E0; C

&#x
A0;Đ/a :a

&#x
A0;C&#x
E2;u 3 :H&#x
E0;ng h&#x
F3;a l&#x
E0; g&#x
EC; ?

&#x
A0;A .L&#x
E0; những thứ c&#x
F3; thể thỏa m&#x
E3;n được mong mỏi muốn giỏi nhu cầu, y&#x
EA;u cầu v&#x
E0; được cung cấp cho thị trường nhằm mục đ&#x
ED;ch thỏa m&#x
E3;n ng ười sản xuất B .L&#x
E0; những thứ c&#x
F3; thể thỏa m&#x
E3;n được hy vọng muốn tuyệt nhu cầu, y&#x
EA;u cầu v&#x
E0; được cung cấp đến thị trường nhằm mục đ&#x
ED;ch thỏa m&#x
E3;n người ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng C .Cả A v&#x
E0; B D . Tất cả đều không nên

Đ/a : b

&#x
A0;C&#x
E2;u 4: Theo Philip Kotler th&#x
EC; mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể v&#x
E0; hang h&#x
F3;a ở mấy cấp độ ?

A.3 B.4 C.5 D.6

Đ/a :a

C&#x
E2;u 5 :T&#x
EC;m c&#x
E2;u trả lời sai
:

Mối quan lại hệ giữa nhu cầu cụ thể v&#x
E0; hang h&#x
F3;a đuơc thể hiện ở A .Nhu cầu cụ thể được thỏa m&#x
E3;n một phần B .Nhu cầu cụ thể ko được thỏa m&#x
E3;n C .Nhu cầu cụ thể được thỏa m&#x
E3;n ho&#x
E0;n to&#x
E0;n D .Tất cả diều không đúng

Đ/a :d

&#x
A0;C&#x
E2;u 6: Trao đổi l&#x
E0; g&#x
EC; :

A L&#x
E0; h&#x
E0;nh vi trao v&#x
E0; nhận một thứ g&#x
EC; đ&#x
F3; m&#x
E0; cả 2 ph&#x
ED;a ao ước muốn B .L&#x
E0; h&#x
E0;nh vi trao v&#x
E0; nhận một thứ g&#x
EC; đ&#x
F3; m&#x
E0; cả 2 ko ước ao muốn C .L&#x
E0; h&#x
E0;nh vi trao v&#x
E0; nhận một thứ g&#x
EC; đ&#x
F3; m&#x
E0; chỉ c&#x
F3; 1 b&#x
EA;n mong mỏi muốn D .Cả A v&#x
E0; C

Đ/a :a

C&#x
E2;u 7 Trao đổi cần c&#x
F3; mấy điều kiện A
.2 B.3 C.4 &#x
A0;D.5

Đ/a c&#x
A0;&#x
A0;

&#x
A0;C&#x
E2;u 8 Để thực hiện giao dich người ta cần c&#x
E1;c điều kiện n&#x
E0;o

A .Hai vật c&#x
F3; gi&#x
E1; trị B .Thỏa thuận c&#x
E1;c điều kiện giao dich C .Thời gian v&#x
E0; địa điểm được thỏa thuận D . Tất cả c&#x
E1;c phương &#x
E1;n tr&#x
EA;n

C&#x
E2;u 9 Thị trường l&#x
E0; gi ?

A .L&#x
E0; một tập hợp những người thiết lập hang hiện c&#x
F3; v&#x
E0; sẽ c&#x
F3; B .L&#x
E0; một tập hợp những người b&#x
E1;n hang hiện c&#x
F3; v&#x
E0; sẽ c&#x
F3; C .L&#x
E0; một tập hợp những người sản xuất hiện c&#x
F3; v&#x
E0; sẽ c&#x
F3; D .Tất cả c&#x
E1;c phương &#x
E1;n tr&#x
EA;n

&#x
A0;Đ/a A

C&#x
E2;u 10 kinh doanh l&#x
E0; ?

&#x
A0;A . L&#x
E0; hoạt động của bé người nhằm thỏa m&#x
E3;n c&#x
E1;c nhu cầu th&#x
F4;ng qua trao đổi B .L&#x
E0; một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh m&#x
E0; ở đ&#x
F3; cấu tr&#x
FA;c nhu cầu về hang h&#x
F3;a v&#x
E0; dịch vụ được dự đo&#x
E1;n v&#x
E0; được thỏa m&#x
E3;n thong qua một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh bao gồn nhận thức th&#x
FA;c đẩy v&#x
E0; ph&#x
E2;n phối C .L&#x
E0; sự dự đo&#x
E1;n ,sự quản l&#x
FD; ,sự điều chỉnh v&#x
E0; sự thỏa m&#x
E3;n nhu cầu thong qua qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh trao đổi D .Tất cả đều đ&#x
FA;ng

Chương 2

&#x
A0;C&#x
E2;u 1 Quản l&#x
FD; marketing l&#x
E0; ?

&#x
A0;A .L&#x
E0; một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch x&#x
E2;y dựng,thực hiện v&#x
E0; kiểm tra B .L&#x
E0; một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh quản l&#x
FD; v&#x
E0; kiểm tra C .L&#x
E0; một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch ,quản l&#x
FD; v&#x
E0; kiểm tra D .Cả a v&#x
E0; b

&#x
A0;Đ/a a

C&#x
E2;u 2 ND của quản l&#x
FD; marketing gồm

&#x
A0;A Quản l&#x
FD; hiện trạng cầu B Quản l&#x
FD; c&#x
E1;c loại h&#x
EC;nh chiến lược v&#x
E0; hẹ thống marketing hỗn hợp C quan ni&#x
EA;m quản l&#x
FD; sale D Tất cả c&#x
E1;c phương &#x
E1;n tr&#x
EA;n

C&#x
E2;u 3 Theo Philip Kotler c&#x
F3; mấy quan lại niệm cơ bản tạo cơ sở cho qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh quản l&#x
FD; sale ở c&#x
E1;c DN

&#x
A0;A3 B4 C5 D6

&#x
A0;Đ/a c

&#x
A0;C&#x
E2;u 4 Theo Philip Kotler quan lại niệm cơ bản tạo cơ sở mang đến qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh quản l&#x
FD; sale ở c&#x
E1;c dn gồm
:

A Ho&#x
E0;n thiện SX v&#x
E0; h&#x
E0;ng h&#x
F3;a B .Gia tăng nỗ lục TM C .Quan niệm sale v&#x
E0; quan lại niệm sale đạo đức x&#x
E3; hội D .Tất cả c&#x
E1;c phương &#x
E1;n tr&#x
EA;n

C&#x
E2;u 5 Người Mỹ c&#x
F3; c&#x
E2;u ngạn ngữ vui "Nếu ho&#x
E0;n thiện được chiếc bẫy chuột th&#x
EC; trời đ&#x
E3; tối " C&#x
E2;u ngạn ngữ n&#x
E0;y muốn n&#x
F3;i đến quan niệm n&#x
E0;o ?

A quan liêu niệm kinh doanh B quan liêu niệm ho&#x
E0;n thiện SX C quan lại niện gia tăng nỗ lực TM D quan liêu niệm ho&#x
E0;n thiện hang h&#x
F3;a

Đ/a D

Cau 6 Giải ph&#x
E1;p ho&#x
E0;n thiện sản xuất bao gồm

A . Giải ph&#x
E1;p về c&#x
F4;ng nghệ B .Về quản l&#x
FD; C .N&#x
E2;ng cao kỹ năng của người lao động D . Cả a, b,c

&#x
A0;C&#x
E2;u 7 “Chỉ b&#x
E1;n c&#x
E1;i m&#x
E0; kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng cần chứ ko b&#x
E1;n c&#x
E1;i doanh nghiệp c&#x
F3;” doanh nghiệp đ&#x
E3; vận dụng quan liêu niện n&#x
E0;o ?

A quan niệm ho&#x
E0;n thiện sản phẩm B .Quan niệm gia tăng nỗ lực thương mại C quan lại niệm kinh doanh D quan niệm ho&#x
E0;n thiện sản phẩm

Đ/a c

&#x
A0;C&#x
E2;u 8 quan niệm marketing đạo đức X&#x
E3; hội cần phải c&#x
E2;n bằng mấy yếu tố

A .2 B .3 C .4 D .5

Đ/a b

C&#x
E2;u 9 X&#x
E9;t ở g&#x
F3;c độ marketing theo Philip Kotler c&#x
F3; những loại nhu cầu n&#x
E0;o ?

&#x
A0;A .Cầu ti&#x
EA;u cực ,cầu tiềm năng ,cầu đầy đủ B .Cầu qu&#x
E1; thừa , cầu suy giảm v&#x
E0; cầu thất thường C .Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; cầu v&#x
E0; nhu cầu c&#x
F3; hại D .Tất cả c&#x
E1;c phương &#x
E1;n tr&#x
EA;n

&#x
A0;
C&#x
E2;u 10 Chiến lược sale được hiểu l&#x
E0; ?

A .Một hệ thống c&#x
E1;c quyết định KD có t&#x
ED;nh d&#x
E0;i hạn m&#x
E0; doanh nghiệp cần thực hiện nhằm đạt tới c&#x
E1;c mục ti&#x
EA;u đặt ra B .Một hệ thống c&#x
E1;c quyết định KD với t&#x
ED;nh ngắn hạn m&#x
E0; dn cần thực hiện nhằm đạt tới c&#x
E1;c mục ti&#x
EA;u đ&#x
E3; đặt ra C .Một hệ thống c&#x
E1;c quyết định KD có t&#x
ED;nh ngắn hạn v&#x
E0; d&#x
E0;i hạn m&#x
E0; dn cần thực hiện nhằm đạt tới c&#x
E1;c mục ti&#x
EA;u đ&#x
E3; đề ra D .Tất cả đều sai

Đ/a a

Chương 3

C&#x
E2;u 1 Theo Philip Kotle hệ thống thong tin kinh doanh gồm những bộ phận n&#x
E0;o ?
A .Chế độ b&#x
E1;o c&#x
E1;o nội bộ ,bộ phận thu thập thong tin marketing,bộ phận nghi&#x
EA;n cứu marketing v&#x
E0; bộ phận ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch thong tin maketing B . Bộ phận thu thập thong tin marketing,bộ phận nghi&#x
EA;n cứu kinh doanh v&#x
E0; bộ phận ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch thong tin maketing, bộ phận thực hiện kinh doanh C . Bộ phận nghi&#x
EA;n cứu marketing v&#x
E0; bộ phận ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch thong tin maketing, bộ phận thực hiện marketing, bộ phận đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; kết quả marketing D .Tất cả đều không đúng

Đ/a a

&#x
A0;C&#x
E2;u 2 Nhiệm vụ nghi&#x
EA;m cứu kinh doanh gồn

A . Đặc t&#x
ED;nh của thị trường ,c&#x
E1;c xu thế hoạt động sale v&#x
E0; h&#x
E0;ng h&#x
F3;a của đối thủ cạnh tranh B .Sự phản ứng của kh&#x
E1;ch hang đối với mặt hang mới C .Dự b&#x
E1;o ngắn hạn v&#x
E0; d&#x
E0;i hạn D .cả A,B,C

C&#x
E2;u 3 Nghi&#x
EA;n cứu kinh doanh l&#x
E0; g&#x
EC; ?

A . Đ&#x
F3; l&#x
E0; qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh thu thập,tập hợp,ghi ch&#x
E9;p ,ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch v&#x
E0; xử l&#x
FD; c&#x
E1;c dữ liệu c&#x
F3; li&#x
EA;n quan đến marketing hang h&#x
F3;a v&#x
E0; dịch vụ nhằm đạt tới c&#x
E1;c mục ti&#x
EA;u nhất định trọng hoạt động kinh doanh B .Đ&#x
F3; l&#x
E0; qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh thu thập,ghi ch&#x
E9;p ,ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch v&#x
E0; xử l&#x
FD; c&#x
E1;c dữ liệu c&#x
F3; li&#x
EA;n quan liêu đến sale hang h&#x
F3;a v&#x
E0; dịch vụ nhằm đạt tới c&#x
E1;c mục ti&#x
EA;u nhất định trọng hoạt động marketing C . Đ&#x
F3; l&#x
E0; qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh tập hợp,ghi ch&#x
E9;p ,ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch v&#x
E0; xử l&#x
FD; c&#x
E1;c dữ liệu c&#x
F3; li&#x
EA;n quan đến marketing hang h&#x
F3;a v&#x
E0; dịch vụ nhằm đạt tới c&#x
E1;c mục ti&#x
EA;u nhất định trọng hoạt động kinh doanh D Tất cả c&#x
E1;c phương &#x
E1;n tr&#x
EA;n

Đ/a A

C&#x
E2;u 4 Qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh nghi&#x
EA;n cứu sale gồm mấy bước

A.3 B.4 C.5 D.6

Đ/a c

C&#x
E2;u 5 Số liệu th&#x
F4;ng tin được thu thập từ

A .th&#x
F4;ng tin sơ cấp B .Th&#x
F4;ng tin thứ cấp C .Th&#x
F4;ng tin sơ cấp v&#x
E0; thứ cấp D .Th&#x
F4;ng tin sơ cấp ,trung cấp v&#x
E0; thứ cấp

Đ/a c

C&#x
E2;u 6 Ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch dữ liệu l&#x
E0; bước thứ mấy trong qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh nghi&#x
EA;n cứu Marketing
A .2 B .3 C .4 D .5

Đ/a c

C&#x
E2;u 7 PP ch&#x
ED;nh để thu thập dữ liệu gồm ?

&#x
A0;A .Khảo s&#x
E1;t ,quan s&#x
E1;t &#x
A0;thực nghiệm v&#x
E0; m&#x
F4; phỏng B .T&#x
EC;m kiếm ,khảo s&#x
E1;t ,thu thập v&#x
E0; ghi ch&#x
E9;p C .Thu thập ,ghi ch&#x
E9;p v&#x
E0; m&#x
F4; phỏng D .Tất cả a,b,c

C&#x
E2;u 8 C&#x
F3; 2 phương thức chọn mẫu l&#x
E0;

A .Chọn mẫu x&#x
E1;c suất v&#x
E0; chọn mẫu c&#x
F3; chủ định B .Chọn mẫu chi tiết v&#x
E0; chọn mẫu x&#x
E1;c suất C .Chọn mẫu chủ định v&#x
E0; chọn mẫu chi tiết D .Chọn mẫu x&#x
E1;c suất v&#x
E0; chon mẫu tổng hợp

Đ/a a

C&#x
E2;u 9 Hệ thống thong tin kinh doanh l&#x
E0; g&#x
EC; ?

&#x
A0;A .Hệ thống lien kết giữa con người v&#x
E0; thiết bị với c&#x
E1;c phương ph&#x
E1;p hoạt động hợp l&#x
FD; nhằm thu thập v&#x
E0; xử l&#x
FD; th&#x
F4;ng tin B .Hệ thống li&#x
EA;n kết giữa bé người v&#x
E0; con ng ười với c&#x
E1;c phương ph&#x
E1;p hoạt động hợp l&#x
FD; nhằm thu thập v&#x
E0; xử l&#x
FD; th&#x
F4;ng tin C . Hệ thống li&#x
EA;n kết giữa Doanh nghiệp v&#x
E0; kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng với c&#x
E1;c phương ph&#x
E1;p hoạt động hợp l&#x
FD; nhằm thu thập v&#x
E0; xử l&#x
FD; th&#x
F4;ng tin D .Tất cả cả c&#x
E1;c p/a tr&#x
EA;n

Đ/a a

C&#x
E2;u 10 Nh&#x
E0; quản l&#x
FD; kinh doanh từ

A .S&#x
E1;ch b&#x
E1;o v&#x
E0; tạp ch&#x
ED; chuy&#x
EA;n ng&#x
E0;nh B Từ đại l&#x
FD; v&#x
E0; c&#x
E1;c nh&#x
E0; b&#x
E1;n bu&#x
F4;n C Từ đối thủ v&#x
E0; của những tổ chức D Tất cả c&#x
E1;c p/a tr&#x
EA;n

Chương 4

C&#x
E2;u 1 C&#x
F3; mấy nh&#x
F3;m trong m&#x
F4;i trường marketing

A .2 B .3 C .4 D .5

Đ/a 2

C&#x
E2;u 2 Nh&#x
F3;m nh&#x
E2;n tố vi m&#x
F4; gồm những loại nh&#x
E2;n tố n&#x
E0;o ?

A Nh&#x
E2;n tố c&#x
F4;ng ty ,nh&#x
E0; cung cấp B .Người m&#x
F4;i giới sale v&#x
E0; kh&#x
E1;ch hang C . Đối thủ cạnh tranh v&#x
E0; c&#x
F4;ng ch&#x
FA;ng trực tiếp D . Cả a,b,c

C&#x
E2;u 3 C&#x
F3; mấy nh&#x
F3;m kh&#x
E1;c h&#x
E0;ng của doanh nghiệp

A .2 B .3 C .4 D .5

Đ/a b

&#x
A0;C&#x
E2;u 4 Độc quyền nh&#x
F3;m xuất hiện khi

A . Tr&#x
EA;n thị trường tồn tại nhiều nh&#x
E0; cạnh tranh,kinh doan nhiều mặt h&#x
E0;ng B .Tr&#x
EA;n thị trường tồn tại một số &#x
ED;t nh&#x
E0; cạnh tranh v&#x
E0; marketing c&#x
F9;ng một mặt h&#x
E0;ng C .Tr&#x
EA;n thị trường tồn tại một số &#x
ED;t nh&#x
E0; cạnh tranh v&#x
E0; marketing nhiều mặt h&#x
E0;ng D . Cả A v&#x
E0; C

Đ/a b

C&#x
E2;u 5 C&#x
E2;u n&#x
E0;o kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; đặc điểm của độc quyền nh&#x
F3;m

A .Quy m&#x
F4; thị trường rất lớn v&#x
E0; được ph&#x
E2;n đoạn B .Khống chế một hoặc hơn một đoạn thị trường &#x
A0;C . Được tạo ra vị một số xuất xắc một nh&#x
F3;m c&#x
E1;c nh&#x
E0; sản xuất D . Tất cả đều không đúng

C&#x
E2;u 6 Cạnh tranh thuầng t&#x
FA;y c&#x
F2;n được gọi l&#x
E0; ?

A .Cạnh tranh kh&#x
F4;ng ho&#x
E0;n hảo B Cạnh tranh độc quyền C Cạnh tranh ho&#x
E0;n hảo D Tất cả đều không đúng

Đ/a c

C&#x
E2;u 7 Người ta ph&#x
E2;n loại c&#x
F4;ng ch&#x
FA;ng trực tiếp của doanh nghiệp th&#x
E0;nh những loại n&#x
E0;o

&#x
A0;A . C&#x
F4;ng ch&#x
FA;ng thuộc c&#x
E1;c phương tiện th&#x
F4;ng tin đại ch&#x
FA;ng ,c&#x
F4;ng ch&#x
FA;ng thuộc cơ quan nh&#x
E0; nước B .Nh&#x
F3;m h&#x
E0;nh động v&#x
EC; lợi &#x
ED;ch c&#x
F4;ng d&#x
E2;n v&#x
E0; nội bộ doanh nghiệp C . A v&#x
E0; B D .Tất cả đều sai

&#x
A0;Đ/a c

C&#x
E2;u 8 Nh&#x
F3;m nh&#x
E2;n tố vĩ m&#x
F4; gồm

&#x
A0;A .Kinh tế ,nh&#x
E2;n khẩu v&#x
E0; khoa học c&#x
F4;ng nghệ B .Văn H&#x
F3;a v&#x
E0; ch&#x
ED;nh trị C .Kh&#x
E1;c h&#x
E0;ng v&#x
E0; đối thủ cạnh tranh D chỉ c&#x
F3; A v&#x
E0; B

C&#x
E2;u 9 M&#x
F4;i trường nh&#x
E2;n khẩu gồm những kh&#x
ED;a cạnh n&#x
E0;o ?

A Quy m&#x
F4; v&#x
E0; tốc độ tăng d&#x
E2;n số B Tr&#x
EC;nh độ học vấn v&#x
E0; cố kỉnh đổi trong ph&#x
E2;n phối lại thu nhập C cầm cố đổi trong gia đ&#x
EC;nh v&#x
E0; nơi cư tr&#x
FA; D cả a,b,c

&#x
A0;C&#x
E2;u 10 Theo quy luật Engel khi thu nhập khả dụng v&#x
E0; thu nhập r&#x
F2;ng tăng l&#x
EA;n th&#x
EC;

&#x
A0;A C&#x
E1;c khoản bỏ ra ti&#x
EA;u cũng tăng l&#x
EA;n B C&#x
E1;c khoản chi ti&#x
EA;u v&#x
E0; sự sẵn sang cài đặt của người ti&#x
EA;u dung cũng tăng l&#x
EA;n C C&#x
E1;c khoản chi ti&#x
EA;u cũng giảm đi D .Tất cả đều sai

Đ/a b

Chuơng 5

C&#x
E2;u 1 Theo quan liêu niệm marketing th&#x
EC; thị truờng đuợc hiểu l&#x
E0; ?

&#x
A0;A .L&#x
E0; tập hợp những người cài đặt hang hiện tại v&#x
E0; tiềm năng B . L&#x
E0; tập hợp những người tải hang qu&#x
E1; khứ v&#x
E0; hiện tại C .Cả A v&#x
E0; B D .Kh&#x
F4;ng c&#x
E2;u n&#x
E0;o đ&#x
FA;ng

Đ/a a

C&#x
E2;u 2 Theo quan tiền niệm tởm tế học Phuơng t&#x
E2;y th&#x
EC; thị truờng đuợc hiểu l&#x
E0;

A l&#x
E0; tập hợp những người download h&#x
E0;ng hiện tại v&#x
E0; tiềm năng B .L&#x
E0; tập hợp những ngừơi download h&#x
E0;ng qu&#x
E1; khứ v&#x
E0; hiện tại C L&#x
E0; những nh&#x
F3;m người mua v&#x
E0; nguời b&#x
E1;n thuợc hiện những giao dich li&#x
EA;n quan tiền tới bất k&#x
FD; những thứ g&#x
EC; c&#x
F3; gi&#x
E1; trị D .Cả A v&#x
E0; C

Đ/a c

C&#x
E2;u 3 Để t&#x
EC;m kiếm v&#x
E0; kh&#x
E1;i th&#x
E1;c thị trường mục ti&#x
EA;u một c&#x
E1;ch tốt nhất doanh nghiệp phải tập trung v&#x
E0;o loại nhiệm vụ ch&#x
ED;nh n&#x
E0;o ?

A Khai th&#x
E1;c thị trường hiện c&#x
F3; bằng c&#x
E1;ch th&#x
E2;m nhập s&#x
E2;u hơn v&#x
E0;o thị truờng n&#x
E0;y với nhiều giải ph&#x
E1;p kh&#x
E1;c nhau B T&#x
EC;m mọi phuơng thức c&#x
F3; thể để mở rộng nhãi giới thị truờng hiện tại C Khai th&#x
E1;c thị trừơng mới với nhiều loại sản phẩm mới D Cả A v&#x
E0; B

&#x
A0;Đ/a d

C&#x
E2;u 4 dn đ&#x
E3; ph&#x
E2;n chia thị truờng th&#x
E0;nh những loại n&#x
E0;o trong những loại sau

A Thị truờng tiềm năng ,thị truờng thực tế ,thị truờng mục ti&#x
EA;u v&#x
E0; thị truờng cần th&#x
E2;m nhập B Thị truờng tiềm năng,thị truờng mục ti&#x
EA;u ,thị truờng ngắn hạn v&#x
E0; thị truờng d&#x
E0;i hạn C Thị truờng mục ti&#x
EA;u thị truờng ngắn hạn ,trung hạn v&#x
E0; d&#x
E0;i hạn D .Tất cả a,b,c

Đ/a A

C&#x
E2;u 5 Thị trường tiền năng đuợc hiểu l&#x
E0;

A Thị truờng m&#x
E0; doanh nghiệp c&#x
F3; thể khai th&#x
E1;c trong tuơng lai B Thị truờng m&#x
E0; dn c&#x
F3; thể khai th&#x
E1;c vào tuơng lai bao gồm những kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng chưa tải h&#x
E0;ng của dn v&#x
E0; kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng đang download h&#x
E0;ng của đối thủ C Thị trường m&#x
E0; dn đang khai th&#x
E1;c v&#x
E0; sẽ khai th&#x
E1;ch vào tuơng lai D Tất cả đều sai

&#x
A0;Đ/a b

&#x
A0;C&#x
E2;u 6 thị truờng thực tế đuợc hiểu l&#x
E0;

A Thị truờng m&#x
E0; dn c&#x
F3; thể khai th&#x
E1;c trong tuơng lai B Thị truờng chiếm phần lớn doanh số b&#x
E1;n của dn C Thị truờng m&#x
E0; doanh nghiệp đang khai th&#x
E1;c D Thị truờng dn c&#x
F3; thể chiếm lkĩnh v&#x
E0; gia tăng thị phần

Đ/a c

C&#x
E2;u 7 Ph&#x
E2;n đoạn thị truờng l&#x
E0; g&#x
EC;?

A .L&#x
E0; qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh ph&#x
E2;n phân chia thị truờng th&#x
E0;nh những đoạn nhỏ hơn mạng t&#x
ED;nh kh&#x
F4;ng đồng nhất B .L&#x
E0; qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh ph&#x
E2;n phân tách thị truờng th&#x
E0;nh những đoạn nhỏ hơn mạng t&#x
ED;nh đồng nhất cao C . L&#x
E0; qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh ph&#x
E2;n phân chia thị truờng th&#x
E0;nh những đoạn kh&#x
E1;c biệt mạng t&#x
ED;nh kh&#x
F4;ng đồng nhất D .Tất cả đều đ&#x
FA;ng

Đ/a b

C&#x
E2;u 8 Ti&#x
EA;u thức ph&#x
E2;n đoạn thị truờng gồm những ti&#x
EA;u thức n&#x
E0;o duới đ&#x
E2;y?

A Địa l&#x
FD; gớm tế ,đặc điểm nh&#x
E2;n khẩu học v&#x
E0; lối sống h&#x
E0;nh vi B khiếp tế xa hội ,đặc điểm nhận khẩu học v&#x
E0; lối sống h&#x
E0;nh vi C Khoa học c&#x
F4;ng nghệ , địa l&#x
FD; gớm tế v&#x
E0; đặc điểm nh&#x
E2;n khẩu học

Đ/a a

C&#x
E2;u 9 Ph&#x
E2;n đoạn thị truờng tạo cơ hội mang đến c&#x
E1;c dn n&#x
E0;o ?

A Doanh nghiệp lớn B Doanh nghiệp vừa v&#x
E0; nhỏ C Doanh nghiệp mới th&#x
E0;nh lập D cả a,b,c

Đ/a b

C&#x
E2;u 10 Định vị sản phẩm tr&#x
EA;n đoạn thị truờng lựa chọn l&#x
E0; buớc thứ mấy vào ph&#x
E1;t triển một kế hoạch ph&#x
E2;n đoạn cụ thể
A3 B4 C5 D6

Đ/a 5

Chuơng 6

C&#x
E2;u 1 kinh doanh ph&#x
E2;n loại kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng trong nuớc th&#x
E0;nh những loại n&#x
E0;o ?

&#x
A0;A C&#x
E1; nh&#x
E2;n v&#x
E0; tổ chức B C&#x
E1; nh&#x
E2;n v&#x
E0; doanh nghiệp C Doanh nghiệp v&#x
E0; tổ chức D cả a,b,c

Đ/a a

C&#x
E2;u 2 Chọn c&#x
E2;u trả lời đ&#x
FA;ng nhất về tiến tr&#x
EC;nh quyết định thiết lập của kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng l&#x
E0; nguời sở hữu c&#x
E1; nh&#x
E2;n

A Nhận thức vấn đề,t&#x
EC;m kiếm thong tin B Đ&#x
E1;ng gi&#x
E1; c&#x
E1;c phuơng &#x
E1;n lựa chọn C Quyết định thiết lập h&#x
E0;ng v&#x
E0; th&#x
E1;i độ sau thời điểm mua h&#x
E0;ng D Tấ cả c&#x
E1;c phương &#x
E1;n tr&#x

Xem thêm: Tặng quà sinh nhật cho sếp nữ, 21 gợi ý quà tặng sếp nữ ý nghĩa nhất hiện nay

EA;n

Đ/a d

C&#x
E2;u 3 Người download h&#x
E0;ng tổ ch&#x
FA;c hay c&#x
F2;n gọi l&#x
E0; người ti&#x
EA;u dung tổ chức được hiểu l&#x
E0;
A Những tổ chức tải h&#x
E0;ng h&#x
F3;a v&#x
E0; dịch vụ để phục vụ mang lại c&#x
E1;c nhu cầu hoạt động chung B Những tổ chức tải h&#x
E0;ng h&#x
F3;a v&#x
E0; dịch vụ để phục vụ để sẩn xuất ,để b&#x
E1;n lại C A hoặc B D Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; phương &#x
E1;n n&#x
E0;o đ&#x
FA;ng

Đ/a c

C&#x
E2;u 4 Người ti&#x
EA;u dung tổ chức so với người ti&#x
EA;u dung cuối c&#x
F9;ng c&#x
F3; sự kh&#x
E1;c biệt về

&#x
A0;A .Bản chất sử dụng B Bản chất chọn nh&#x
E0; cung cấp C Bản chất thiết lập h&#x
E0;ng D cả a,b,c

Đ/a c

C&#x
E2;u 5 Nguời ti&#x
EA;u dung tổ chức khi mua h&#x
E0;ng thuờng vận dụng c&#x
E1;c phương ph&#x
E1;p ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch đặc th&#x
F9; n&#x
E0;o ?

A Phương ph&#x
E1;p ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch gi&#x
E1; trị sản phẩm v&#x
E0; Phuơng ph&#x
E1;p ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch gi&#x
E1; trị tập trung B Phương ph&#x
E1;p ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch gi&#x
E1; trị sản phẩm v&#x
E0; phuơng ph&#x
E1;p đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; nh&#x
E0; cung cấp C Phuơng ph&#x
E1;p đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; nh&#x
E0; cung cấp v&#x
E0; phuơng ph&#x
E1;p ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch gi&#x
E1; trị tập trung D Cả a,b,c

Đ/a b

C&#x
E2;u 6 Với những hợp đồng sở hữu h&#x
E0;ng quan trọng v&#x
E0; phức tạp những người ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng tổ chức thường sử dụng c&#x
E1;ch thức n&#x
E0;o?

A download h&#x
E0;ng trực tiếp B sở hữu h&#x
E0;ng gi&#x
E1;n tiếp C Đấu thầu v&#x
E0; thương lượng &#x
A0;D Cả A v&#x
E0; B

Đ/a c

C&#x
E2;u 7 Về phuơng diện tiếp cận thị trường th&#x
EC; người ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng tổ chức c&#x
F3; những đặc điểm n&#x
E0;o ?

A Nhu cầu của người ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng tổ chức bắt ngần từ nhu cầu của người ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng cuối c&#x
F9;ng B Số lượng ngừơi ti&#x
EA;u dung tổ chức thường &#x
ED;t hơn v&#x
E0; tập trung hơn so với người ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng cuối c&#x
F9;ng C Người ti&#x
EA;u dung tổ chức thuờng sở hữu theo định k&#x
FD; th&#x
F4;ng qua hợp đồng D Cả a,b,c

C&#x
E2;u 8 C&#x
F3; 2 loại h&#x
EC;nh thức dịch vụ m&#x
E0; người ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng tổ chức thường y&#x
EA;u cầu l&#x
E0;

&#x
A0;A Dịch vụ trực tiếp v&#x
E0; dịch vụ tương t&#x
E1;c B Dịch vụ gi&#x
E1;n tiếp v&#x
E0; dịch vụ tuơng t&#x
E1;c C Dịch vụ đại diện v&#x
E0; dịch vụ tuơng t&#x
E1;c D Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; c&#x
E2;u n&#x
E0;o đ&#x
FA;ng

Đ/a c

C&#x
E2;u 9 Ph&#x
E1;t triển một kế hoạch thiết lập của người ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng tổ chức bao gồm mấy bước ?

A3 B4 C5 D6

Đ/a d

C&#x
E2;u 10 T&#x
EC;m kiếm nh&#x
E0; cung cấp l&#x
E0; bước thứ mấy trong kế hoạch tải của người t&#x
EA;u d&#x
F9;ng tổ chức ?

A Bước 2 B Bứơc 3 C Bước 4 D Bước 5

Đ/a b

Chương 7

&#x
A0;C&#x
E2;u 1Mục đ&#x
ED;ch x&#x
E2;y dựng kế hoạch h&#x
F3;a chiến lược marketing l&#x
E0; ?

&#x
A0;A Chỉ ra địng hướng của c&#x
F4;ng ty B Gi&#x
FA;p c&#x
F4;ng ty phan bổ nguần nh&#x
E2;n lực hợp l&#x
FD; C Gi&#x
FA;p c&#x
E1;c bộ phận của c&#x
F4;ng ty tự đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; ,nhận thức về những điểm mạng v&#x
E0; điểm yếu của m&#x
EC;nh D cả a,b,c

C&#x
E2;u 2 X&#x
E2;y dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh l&#x
E0;

A Nhằm tiếp cận thị trường ,nghi&#x
EA;n cứu s&#x
E2;n sau cảu ai đ&#x
F3; v&#x
E0; d&#x
E0;nh những thị phần lớn hơn tại những thị trường hạn chế B Nhằm tiếp cận thị trường mới,nghi&#x
EA;n cứu s&#x
E2;n sau cảu ai đ&#x
F3; v&#x
E0; d&#x
E0;nh những thị phần nhỏ hơn tại những thị trường hạn chế C Nhằm tiếp cận thị trường ,nghi&#x
EA;n cứu s&#x
E2;n sau cảu ai đ&#x
F3; v&#x
E0; d&#x
E0;nh những thị phần lớn hơn tại những thị trường kh&#x
F4;ng hạn chế D Kh&#x
F4;ng c&#x
E2;u n&#x
E0;o đ&#x
FA;ng

Đ/a a

C&#x
E2;u 3 Kế hoạch marketing c&#x
F3; thể đựơc ph&#x
E2;n loại
theo

A Thời gian ,quy m&#x
F4; B Thời gian ,quy m&#x
F4; v&#x
E0; phương thức thực hiện C Thời gian ,kh&#x
F4;ng gian ,quy m&#x
F4; v&#x
E0; phương thức thực hiện D cả a,b,c

&#x
A0;Đ/a b

C&#x
E2;u 4 Kế hoạc marketing trung hạn c&#x
F3; thời gian l&#x
E0; ?

&#x
A0;A 2-3 năm B 2- 4 năm C 2-5 năm D 2 -6 năm

Đ/a b

&#x
A0;C&#x
E2;u 5 kế hoạch marketing d&#x
E0;i hạn c&#x
F3; thời gian l&#x
E0; ?

A 5 – 10 năm B 5 – 12 năm C 5 – 15 năm D cả a v&#x
E0; c

Đ/a d

&#x
A0;C&#x
E2;u 6 Người ta c&#x
F3; thể x&#x
E2;y dựng c&#x
E1;c kế hoặc sale theo c&#x
E1;ch thức n&#x
E0;o ?

&#x
A0;A Từ dười l&#x
EA;n tr&#x
EA;n B Từ tr&#x
EA;n xuống dưới C A hoặc B D A v&#x
E0; B

Đ/a c

C&#x
E2;u 7 Quy tr&#x
EC;nh x&#x
E2;y dựng v&#x
E0; thực hiện kế hoạch bao gồm mấy bước
A5 B6 C7 D8 Đ/a c

C&#x
E2;u 8 Thiết lập c&#x
E1;c bộ phận KD chiến lược l&#x
E0; bước thứ mấy vào quy tr&#x
EC;nh XD v&#x
E0; thực hiện kế hoạch h&#x
F3;a chiến lược kinh doanh

A Bước 1 B Bước 2 C Bước 3 D Bước 4

Đ/a b

C&#x
E2;u 9 SBU l&#x
E0; g&#x
EC; ?

A L&#x
E0; một đơn vị ,một d&#x
E2;y truyền sản xuất tuyệt một bộ phận sản phẩm tự chủ độc lập b&#x
EA;n vào c&#x
F4;ng ty với một thị trường x&#x
E1;c định v&#x
E0; một người quản l&#x
FD; ,l&#x
E3;nh đạo c&#x
F3; tr&#x
E1;ch nhiệm B L&#x
E0; một đơn vị ,một d&#x
E2;y truyền ph&#x
E2;n phối tuyệt một bộ phận sản phẩm tự chủ độc lập b&#x
EA;n trong c&#x
F4;ng ty với một thị trường x&#x
E1;c định v&#x
E0; một người quản l&#x
FD; ,l&#x
E3;nh đạo c&#x
F3; tr&#x
E1;ch nhiệm C Đơn vị ,một d&#x
E2;y truyền sản xuất v&#x
E0; một bộ phận sản phẩm tự chủ độc lập b&#x
EA;n vào c&#x
F4;ng ty với một thị trường x&#x
E1;c định v&#x
E0; một người quản l&#x
FD; ,l&#x
E3;nh đạo c&#x
F3; tr&#x
E1;ch nhiệm D L&#x
E0; một đơn vị ,một d&#x
E2;y truyền sản xuất xuất xắc một bộ phận sản phẩm tự chủ độc lập b&#x
EA;n vào c&#x
F4;ng ty với một thị trường cụ thể v&#x
E0; một người quản l&#x
FD; ,l&#x
E3;nh đạo c&#x
F3; tr&#x
E1;ch nhiệm

Đ/a a

&#x
A0;C&#x
E2;u 10 Biểu tượng “Ng&#x
F4;i sao – B&#x
F2; sữa - ?
–Con ch&#x
F3;” đề cập tới ma trận n&#x
E0;o ? A Cơ hội thị trường sản phẩm B BCG C PIMS D GE

&#x
A0;Đ/a b

Chương 8

C&#x
E2;u 1 Theo Philip Kotler th&#x
EC; sản phẩm l&#x
E0; g&#x
EC; ?

&#x
A0;A L&#x
E0; những c&#x
E1;i g&#x
EC; c&#x
F3; thể cung cấp cho thị trường ,do thị trường đ&#x
F2;i hỏi v&#x
E0; thỏa m&#x
E3;n được nhu cầu thị trường B L&#x
E0; những c&#x
E1;i g&#x
EC; c&#x
F3; thể cung cấp đến thị trường ,do thị trường đ&#x
F2;i hỏi v&#x
E0; thỏa m&#x
E3;n được nhu cầu kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng C L&#x
E0; những c&#x
E1;i g&#x
EC; c&#x
F3; thể cung cấp đến thị trường ,do thị trường đ&#x
F2;i hỏi v&#x
E0; thỏa m&#x
E3;n được nhu cầu thị truờng v&#x
E0; kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng D Tất cả đều sai

C&#x
E2;u 2 Cấu tr&#x
FA;c sản phẩm được x&#x
E1;c định theo những cấp độ n&#x
E0;o ?

&#x
A0;A Sản phẩm hữu h&#x
EC;nh ,sản phảm v&#x
F4; h&#x
EC;nh v&#x
E0; sản phẩm thực B Sản phẩm hữu h&#x
EC;nh ,sản phảm v&#x
F4; h&#x
EC;nh v&#x
E0; sản phẩm mở rộng C Sản phẩm hữu h&#x
EC;nh ,sản phẩm thực v&#x
E0; sản phẩm mở rộng D Cả a v&#x
E0; b

&#x
A0;Đ/a c

&#x
A0;

&#x
A0;C&#x
E2;u 3 Sản phẩm ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng gồm c&#x
F3;

A H&#x
E0;ng h&#x
F3;a thiết yếu B H&#x
E0;ng h&#x
F3;a l&#x
E2;u bền C H&#x
E0;ng h&#x
F3;a đặc biệt D cả a,b,c

&#x
A0;C&#x
E2;u 4 “Mua thuần t&#x
FA;y ,mua lặp lại ,mua c&#x
F3; sự c&#x
E2;n nhắc v&#x
E0; tải c&#x
F3; kế hoạch” muốn nhắc tới kiểu ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng n&#x
E0;o ?

A Ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng h&#x
E0;ng ng&#x
E0;y B H&#x
E0;ng ứng cứu C H&#x
E0;ng cài đặt theo t&#x
F9;y hứng D Cả b v&#x
E0; c

D/a c

C&#x
E2;u 5 H&#x
E0;ng h&#x
F3;a ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng l&#x
E2;u bền được chia l&#x
E0;m những nh&#x
F3;m ch&#x
ED;nh n&#x
E0;o ?

A H&#x
E0;ng h&#x
F3;a dựa tr&#x
EA;n đặc điểm v&#x
E0; loại h&#x
E0;ng h&#x
F3;a B H&#x
E0;ng h&#x
F3;a dựa tr&#x
EA;n gi&#x
E1; cả C H&#x
E0;ng h&#x
F3;a dựa tr&#x
EA;n c&#x
F4;ng dụng sản phẩm D Cả a v&#x
E0; b

&#x
A0;Đ/a d

&#x
A0;C&#x
E2;u 6 Sản phẩm Dịch vụ gồm những loại sản phẩm n&#x
E0;o ?

A Sản phẩn dịch vụ ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng ,sản ph&#x
E2;qmr dịch vụ c&#x
F4;ng nghiệp B Sản phẩm dịch vụ c&#x
F4;ng nghiệp v&#x
E0; n&#x
F4;ng nghiệp C Sản phẩm dịch vụ h&#x
E0;ng h&#x
F3;a v&#x
E0; ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng D cả a v&#x
E1; c

&#x
A0;Đ/a
a

C&#x
E2;u 7 H&#x
EC;nh thức quản l&#x
FD; sản phẩm gồm

&#x
A0;A Gi&#x
E1;m đốc sale v&#x
E0; gi&#x
E1;m đốc sản phẩm B Hội đồng kế hoạch sản phẩm C Gi&#x
E1;m đ&#x
F3;c sản phẩm mới v&#x
E0; nh&#x
F3;m quản l&#x
FD; sản phẩm D cả a ,b,c

C&#x
E2;u 8 Cứ mỗi sản phẩm được đưa ra thị trường th&#x
EC; hội đồng tạm ngừng hoạt động .Đ&#x
E2;y l&#x
E0; h&#x
EC;nh thức tổ chức quản l&#x
FD; sản phẩm n&#x
E0;o ?

A Nh&#x
F3;m quản l&#x
FD; sản phẩm B Gi&#x
E1;m đ&#x
F3;c sản phẩm mới C Gi&#x
E1;m đốc kinh doanh D Hội đồng kế hoạch sản phẩm

D/a d

C&#x
E2;u 9 V&#x
F2;ng đời sản phảm l&#x
E0; ?

&#x
A0;A L&#x
E0; qu&#x
E3;ng thời gian phẩm tồn tại thực sự tr&#x
EA;n thị trường kể từ lúc sản phẩm được thương mại h&#x
F3;a tới lúc bị đ&#x
E0;o thải khỏi thị trường B L&#x
E0; qu&#x
E3;ng thời gian phẩm tồn tại tr&#x
EA;n thị trường kể từ lúc sản phẩm được thương mại h&#x
F3;a tới khi bị đ&#x
E0;o thải khỏi thị trường C L&#x
E0; qu&#x
E3;ng thời gian phẩm tồn tại thực sự tr&#x
EA;n thị trường kể từ lúc sản phẩm được đưa ra thị trường tới lúc bị đ&#x
E0;o thải khỏi thị trường D Tất cả đều không đúng

Đ/a a

C&#x
E2;u 10 Sắp xếp n&#x
E0;o đ&#x
FA;ng với v&#x
F2;ng đời sản phẩm ?

&#x
A0;A Giới thiệu truởng th&#x
E0;nh ,tăng trưởng v&#x
E0; suy tho&#x
E1;i B Giới thiệu ,tăng trưởng ,trưởng th&#x
E0;nh v&#x
E0; b&#x
E3;o h&#x
F2;a C Giới thiệu, tăng trưởng ,trưởng th&#x
E0;nh v&#x
E0; suy tho&#x
E1;i D Tất cả đều sai

&#x
A0;Đ/a c

Chương 9

C&#x
E2;u 1 Hoạc định mục ti&#x
EA;u trong ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch gi&#x
E1; gồm ?

&#x
A0;A Doanh số b&#x
E1;n v&#x
E0; lợi nhuận B Mục ti&#x
EA;u thị phần v&#x
E0; dẫn đầu chất lượng sản phảm C Mục ti&#x
EA;u cần thiết kh&#x
E1;c D Cả a,b,c

&#x
A0;

&#x
A0;C&#x
E2;u 2 Nh&#x
E0; sản xuất định gi&#x
E1; sản phẩm thấp hơn gi&#x
E1; thị trường th&#x
EC; DNđang hướng tới mục ti&#x
EA;u n&#x
E0;o ?

A Doanh số b&#x
E1;n v&#x
E0; lợi nhuận B Mục ti&#x
EA;u thị phần C Mục ti&#x
EA;u cần thiết kh&#x
E1;c D Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; c&#x
E2;u n&#x
E0;o đ&#x
FA;ng

Đ/a b

C&#x
E2;u 3 Một c&#x
F4;ng ty h&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng th&#x
F4;ng b&#x
E1;o b&#x
E1;n “v&#x
E9; đại hạ gi&#x
E1; “ để thu h&#x
FA;t một lượng kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng đủ lớn .Với mức gi&#x
E1; n&#x
E0;y

&#x
A0;A Doanh nghiệp lu&#x
F4;n c&#x
F3; l&#x
E3;i B Doanh nghiệp chỉ cần đủ đưa ra ph&#x
ED; thuần t&#x
FA;y C Doanh nghiệp chưa c&#x
F3; hoặc c&#x
F3; một phần rất &#x
ED;t lợi nhuận D Cả b v&#x
E0; c

Đ/a d

C&#x
E2;u 4 Mục ti&#x
EA;u sống sốt thuờng được &#x
E1;p dụng đới với doanh nghiệp n&#x
E0;o

A Doanh nghiệp đang ph&#x
E1;t triểm B Doanh nghiệp đang ph&#x
E1; sản C Doanh nghiệp hoạt động kh&#x
F4;ng c&#x
F3; hiệu quả D Kh&#x
F4;ng c&#x
E2;u n&#x
E0;o đ&#x
FA;ng

Đ/a c

&#x
A0;C&#x
E2;u 5 Cầu của &#x
F4; t&#x
F4; tăng 10% vào th&#x
E1;ng n&#x
E0;y v&#x
E0; gi&#x
E1; của loại sản phẩm đ&#x
F3; tăng 20% .Vậy hệ số co gi&#x
E3;n bằng ?
A 2% B 5% C 0,2% D 0.5%

Đ/a c

&#x
A0;C&#x
E2;u 6 C&#x
F3; những loại đưa ra ph&#x
ED; n&#x
E0;o ?

&#x
A0;A bỏ ra ph&#x
ED; cố định v&#x
E0; đưa ra ph&#x
ED; biến đổi B đưa ra ph&#x
ED; cố định b&#x
EC;nh qu&#x
E2;n v&#x
E0; đưa ra ph&#x
ED; biến đổi b&#x
EC;nh qu&#x
E2;n C Tổng bỏ ra ph&#x
ED; cố định v&#x
E0; tổng chi ph&#x
ED; biến đổi b&#x
EC;nh qu&#x
E2;n D Cả a ,b

&#x
A0;Đ/a d

C&#x
E2;u 7 X&#x
E9;t về ngắn hạn c&#x
E1;c đuờng cong biểu diễn c&#x
E1;c loại đưa ra ph&#x
ED; thuờng

&#x
A0;A Vận động theo hướng dốc xuống B Vận động theo huớng dốc l&#x
EA;n C Vận động theo huớng dốc l&#x
EA;n nhưng thất dần D Cả a, b,c

Đ/a b

C&#x
E2;u 8 X&#x
E9;t về d&#x
E0;i hạn c&#x
E1;c đuờng cong biểu diễn c&#x
E1;c loại đưa ra ph&#x
ED; thuờng

A Vận động theo hướng dốc xuống B Vận động theo huớng dốc l&#x
EA;n C Vận động theo huớng dốc l&#x
EA;n nhưng thất dần D Cả a, b,c

Đ/a c

&#x
A0;C&#x
E2;u 9 C&#x
F3; những ch&#x
ED;nh s&#x
E1;c định gi&#x
E1; phổ biến n&#x
E0;o ?

A Ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch định gi&#x
E1; hớt v&#x
E1;ng v&#x
E0; dựa tr&#x
EA;n cơ sở đưa ra ph&#x
ED; B Ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch dựa tr&#x
EA;n nhận thức của kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng v&#x
E0; phản ứng cạnh tranh C Theo định hướng nhu cầu v&#x
E0; truyền thống D cả a,b.c

C&#x
E2;u 10 dn sản xuất được 100 m&#x
E1;y t&#x
ED;nh với tổng chi ph&#x
ED; cố định l&#x
E0; 1000000$ v&#x
E0; tổng chi ph&#x
ED; biến đổi l&#x
E0; 25000$ v&#x
E0; ý muốn muốn thu được một khoản lợi nhuạn l&#x
E0; 50000$.Vậy gi&#x
E1; b&#x
E1;n sản phẩm n&#x
E0;y
l&#x
E0;

&#x
A0;A 1057 $ B 1075$ C 1175$ D 1157$

Đ/a b

Chương 10

C&#x
E2;u 1 k&#x
EA;nh ph&#x
E2;n phối l&#x
E0; ?

&#x
A0;A Tất cả c&#x
E1;c tố chức ,c&#x
E1;c đơn vị ,bộ phận thuộc doanh nghiệp hoặc tất cả những người li&#x
EA;n quan đến qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh ph&#x
E2;n phối v&#x
E0; gi&#x
FA;p doanh nghiệp ti&#x
EA;u thụ sản phẩm B Tất cả c&#x
E1;c tố chức ,c&#x
E1;c đơn vị ,bộ phận hoặc tất cả những người li&#x
EA;n quan liêu đến qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh ph&#x
E2;n phối v&#x
E0; gi&#x
FA;p doanh nghiệp ti&#x
EA;u thụ sản phẩm C Tất cả c&#x
E1;c tố chức ,bộ phận hoặc tất cả những người li&#x
EA;n quan liêu đến qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh ph&#x
E2;n phối v&#x
E0; gi&#x
FA;p doanh nghiệp ti&#x
EA;u thụ sản phẩm D Tất cả đều không đúng

Đ/a b

&#x
A0;C&#x
E2;u 2 Chức năng của k&#x
EA;nh ph&#x
E2;n phối l&#x
E0; ?

A Nghi&#x
EA;n cứu kinh doanh v&#x
E0; cài đặt h&#x
E0;ng B X&#x
FA;c tiến b&#x
E1;n v&#x
E0; dịch vụ kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng C Kế hoạch h&#x
F3;a sản phẩm v&#x
E0; đặt gi&#x
E1; D Tất cả a,b,c

C&#x
E2;u 3 C&#x
E2;u n&#x
E0;o kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; chức năng của k&#x
EA;nh ph&#x
E2;n phối

A Nghi&#x
EA;n cứu marketing v&#x
E0; cài đặt h&#x
E0;ng B X&#x
FA;c tiến b&#x
E1;n v&#x
E0; dịch vụ kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng C Nghi&#x
EA;n cứu sản phẩm v&#x
E0; đối thủ cạnh tranh D Kế hoạch h&#x
F3;a sản phẩm v&#x
E0; đặt gi&#x
E1;

Đ/a c

&#x
A0;C&#x
E2;u 4 Nh&#x
E0; Sản xuất – Nh&#x
E0; trung gian b&#x
E1;n lẻ – nguời ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng cuối c&#x
F9;ng l&#x
E0; loại k&#x
EA;nh

&#x
A0;
A 1 cấp B 2 cấp C 3 cấp D Tất cả đều không nên

Đ/a a

&#x
A0;C&#x
E2;u 5 Nh&#x
E0; Sản xuất – Nh&#x
E0; trung gian b&#x
E1;n lẻ - Nh&#x
E0; trung gian b&#x
E1;n bu&#x
F4;n – Nguời ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng cuối c&#x
F9;ng l&#x
E0; loại k&#x
EA;nh ph&#x
E2;n phối gi&#x
E1;n tiếp n&#x
E0;o ?

A 1 cấp B 2 cấp C 3 cấp D Tất cả đều không đúng

Đ/a b

C&#x
E2;u 6 Kết hợp nh&#x
E0; sản xuất với nh&#x
E0; b&#x
E1;n bu&#x
F4;n l&#x
E0; kết hợp theo ?

A Chiều ngang B Chiều dọc C Chiều s&#x
E2;u D Tất cả a,b,c

Đ/a b

&#x
A0;C&#x
E2;u 7 Một dn muốn tăng cường v&#x
E0; củng cố vị thế cảu m&#x
EC;nh tại bất cứ nơi n&#x
E0;o hoặc giai đoạn n&#x
E0;o của hệ thống dn n&#x
EA;n tiến h&#x
E0;nh kết hợp theo

A Chiều ngang B Chiều dọc C Chiều s&#x
E2;u D Tất cả a,b,c

Đ/a a

C&#x
E2;u 8 Nội dung n&#x
E0;o ko phải l&#x
E0; nội dung cảu quản l&#x
FD; k&#x
EA;nh ph&#x
E2;n phối ?

A Quản l&#x
FD; luồng sản phẩm B Quản l&#x
FD; h&#x
E0;ng dự trữ C Quản l&#x
FD; kho b&#x
E3;i vận chuyển D Quản l&#x
FD; gi&#x
E1; b&#x
E1;n sản phẩm

&#x
A0;Đ/a d

C&#x
E2;u 9 Quyết định quan trọng đối với hoạt động quản l&#x
FD; bao gồm A Tốc độ cù v&#x
F2;ng h&#x
E0;ng h&#x
F3;a trong kho B Bổ sung h&#x
E0;ng dự trữ C Lượng h&#x
E0;ng cần bổ sung D Cả a,b,c

C&#x
E2;u 10 Một c&#x
F4;ng ty cần 4 ng&#x
E0;y để ho&#x
E0;n th&#x
E0;nh một đơn đặt h&#x
E0;ng ,b&#x
E1;n được 10 đơn vị h&#x
E0;ng dự trữ ,để đề phong trường hợp h&#x
E0;ng đến chậm 1 ng&#x
E0;y .Vậy lượng h&#x
E0;ng bổ sung sẽ l&#x
E0; ?

A đôi mươi B 30 C 40 D 50

Đ/a d

Chương 11

C&#x
E2;u 1Truyền th&#x
F4;ng marketing l&#x
E0; ?

A L&#x
E0; một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh truyển tải th&#x
F4;ng tin do người download thực hiện nhằm g&#x
E2;y ảnh hửơng tới th&#x
E1;i độ h&#x
E0;nh vi v&#x
E0; nhận thức của người b&#x
E1;n B L&#x
E0; một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh truyển tải th&#x
F4;ng tin bởi vì người b&#x
E1;n thực hiện nhằm g&#x
E2;y ảnh hửơng tới th&#x
E1;i độ h&#x
E0;nh vi v&#x
E0; nhận thức của người sở hữu C L&#x
E0; một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh truyển tải th&#x
F4;ng tin vày người sản xuất thực hiện nhằm g&#x
E2;y ảnh hửơng tới th&#x
E1;i độ h&#x
E0;nh vi v&#x
E0; nhận thức của người mua D L&#x
E0; một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh truyển tải th&#x
F4;ng tin bởi người sản xuất thực hiện nhằm g&#x
E2;y ảnh hửơng tới th&#x
E1;i độ h&#x
E0;nh vi v&#x
E0; nhận thức của người b&#x
E1;n

Đ/a b

C&#x
E2;u 2 hệ thống sale c&#x
F3; những laọi nhiệm vụ chủ yếu n&#x
E0;o ?

&#x
A0;A Truyển tải thồng tin về h&#x
E0;ng h&#x
F3;a m&#x
E0; doanh nghiệp c&#x
F3; &#x
FD; định cung cấp mang đến thị trường B Chuyền tải th&#x
F4;ng tin ,h&#x
EC;nh ảnh tốt của dn đến ngừơi ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng C X&#x
E2;y dựng v&#x
E0; duy tr&#x
EC; tốt c&#x
E1;c mối quan tiền hệ với kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng D Tất cả c&#x
E1;c phương &#x
E1;n tr&#x
EA;n

C&#x
E2;u 3 Sự khac biệt giữa hệ thống marketing v&#x
E0; hệ thống truyền th&#x
F4;ng th&#x
F4;ng sale ở
A Mục ti&#x
EA;u chiến lược B đưa ra ph&#x
ED; thực hiện C Về chức năng v&#x
E0; mục ti&#x
EA;u